订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
信号转导> 信号小分子检测> 代谢小分子相关
ATP检测试剂盒
产品编号: S0026
产品包装:200次
选择包装
价格:¥1028.00元
产品简介
使用说明
产品图片
相关产品
相关论文
产品问答
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
S0026 ATP检测试剂盒 200次 1028.00元

ATP检测试剂盒(ATP Assay Kit)可以用于检测普通溶液、细胞或组织内的ATP(adenosine 5'-triphosphate)水平。细胞和组织样品一步裂解即可完成样品制备,检测灵敏度高达1nM,化学发光可以持续稳定达30分钟,并且获得的样品还可以同时进行Western检测。
ATP,作为最重要的能量分子,在细胞的各种生理、病理过程中起着重要作用。ATP水平的改变,会影响细胞的功能。通常细胞在凋亡、坏死或处于一些毒性状态下,ATP水平会下降;而高葡萄糖刺激等可上调某些细胞的细胞内ATP水平。通常ATP水平的下降表明线粒体的功能受损或下降,在细胞凋亡时ATP水平的下降通常和线粒体的膜电位下降同时发生。
本试剂盒根据萤火虫萤光素酶(firefly luciferase,也称荧光素酶)催化萤光素产生萤光时需要ATP提供能量研制而成。当萤火
虫萤光素酶和萤光素都过量时,在一定的浓度范围内萤光的产生和ATP的浓度成正比。这样就可以高灵敏地检测溶液中的ATP浓度。
样品制备简单。本试剂盒提供了可以用于细胞和组织裂解的ATP检测裂解液,简单裂解后即可用于ATP检测。无需进行高氯酸或三氯乙酸(TCA)抽提,或样品裂解后的煮沸等繁琐操作。
灵敏度高,线性范围宽,在1nM至10μM范围内有良好检测效果。本试剂盒在样品体积为100微升时可以检测浓度低达1nM的ATP。而常规的细胞或组织裂解液中ATP的浓度为0.1-1μM,一些常见细胞的细胞内ATP水平约为10nmol/mg蛋白。并且本试剂盒的检测浓度范围非常宽,检测上限可以高达10μM,并在1nmol/L-10μM范围内可以形成良好的标准曲线。
读数稳定。本试剂盒进行了特殊的优化设计,使检测ATP时的化学发光非常稳定。对于ATP标准曲线的检测结果显示,在开始反应后10分钟内化学发光无明显下降,开始反应后30分钟内化学发光的下降不超过10%。
制备的样品兼容性好。使用本试剂盒中的ATP检测裂解液裂解获得的细胞或组织样品,不仅可以用于ATP检测,还可用于检测蛋白浓度、进行SDS-PAGE或一些常规的较易溶解蛋白的Western检测。
使用方便快捷。通常10-20个样品可以在30-60分钟内测定完毕。
碧云天的三款ATP检测试剂盒的主要特点和差异如下:

产品编号 S0026 S0026B S0027
产品名称 ATP检测试剂盒 ATP检测试剂盒 增强型ATP检测试剂盒
检测灵敏度 ++++ +++ +++++
特殊样品兼容性 ++++ +++++ ++++
信号值 ++++ +++ +++++
信号稳定性 +++++ ++++ +++++
检测下限(ATP) 1nM 5nM 0.1nM
检测上限(ATP) 10μM 10μM 10μM
线性范围(ATP) 1nM-10μM 10nM-10μM 0.1nM-10μM
推荐指数 ++++ +++ +++++

国际顶级期刊Cell发表的论文中注明使用了本产品(Cell. 2014 Jul 31;158(3):607-19)。
一个包装的本试剂盒至少可以检测200个样品。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0026-1 ATP检测试剂 2ml(0.5ml/管,共4管)
S0026-2 ATP检测试剂稀释液 20ml
S0026-3 ATP标准溶液(0.5mM) 0.1ml
S0026-4 ATP检测裂解液 100ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,半年有效。-70℃保存,一年有效。ATP检测试剂需避光保存。
注意事项:
ATP检测试剂中含有萤光素酶,反复冻融会导致其逐渐失活。尽管经测试ATP检测试剂反复冻融5次对于其检测效果无明显影响,为取得较好的使用效果,建议用户使用时的冻融次数不宜超过3次。ATP检测试剂稀释成ATP检测工作液后,最好一次用完,不宜冻存后再使用。
ATP,特别是裂解后样品中的ATP在室温不太稳定,需在4或冰上操作。ATP在冰上可以稳定长达6小时。
本试剂盒需使用luminometer,即化学发光仪(检测萤光素酶报告基因时所用的仪器)。如果没有luminometer,也可以使用液闪仪。液闪仪的测定效果取决于液闪仪的检测灵敏度和检测精度。
使用可检测化学发光的多功能酶标仪时,推荐使用孔和孔之间不透光的96孔白板或黑板。如使用普通的透明96孔板,须特别注意在检测孔之间设置间隔孔,以减少邻近孔之间的相互干扰。对于透明96孔板,一个发光孔可以使上下或左右邻近孔的RLU值升高该孔的10-20%左右,使上下或左右间隔一个孔的邻近孔的RLU值升高该孔的1%-4%左右;对于相同的样品,底部不透光的96孔白板的化学发光读数可以达到透明96孔板的5-10倍左右,达到底部透光96孔白板读数的3倍左右(实测数据会因96孔板、检测仪器和样品等的不同而存在差异)。
本试剂盒提供的ATP检测裂解液可以有效裂解并释放常见的培养细胞和组织中的ATP。对于一些特殊的组织或样品,如果发现检测出来的ATP水平显著低于预期水平,可以在裂解样品后并且在离心前,取部分样品煮沸2分钟以充分释放ATP。煮沸后样品中的蛋白会变性,从而会在后续的离心步骤中被沉淀,因此煮沸的样品不能用于蛋白浓度测定、SDS-PAGE和Western检测。可以使用剩余的部分样品进行蛋白浓度测定、SDS-PAGE和Western检测。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 样品测定的准备:(注意:样品裂解需在4℃或冰上操作)
对于贴壁细胞:
吸除培养液,按照6孔板每孔加入200微升裂解液的比例(即相当于细胞培养液量2毫升的1/10)加入裂解液,裂解细胞。裂解细胞时为了裂解充分,可以使用移液器进行反复吹打或晃动培养板使裂解液充分接触并裂解细胞。通常细胞在接触裂解液后会立即裂解。裂解后4℃ 12000g离心5分钟,取上清,用于后续的测定。
对于悬浮细胞:
用离心管离心沉淀细胞,弃上清,轻轻弹散细胞,按照6孔板每孔的细胞量加入200微升裂解液的比例加入裂解液,裂解细胞。裂解细胞时为了裂解充分可以弹击离心管管底或适当Vortex使裂解液充分接触并裂解细胞。通常细胞在接触裂解液后会立即裂解。裂解后4℃ 12000g离心5分钟,取上清,用于后续的测定。
对于组织样品:
按照每20毫克组织加入约100-200微升裂解液的比例加入裂解液,然后用玻璃匀浆器或其它匀浆设备进行匀浆。充分匀浆可以确保组织被完全裂解。裂解后4℃ 12000g离心5分钟,取上清,用于后续的测定。
2. 标准曲线测定的准备:
冰浴上融解待用试剂,把ATP标准溶液用ATP检测裂解液稀释成适当的浓度梯度。具体的浓度需根据样品中ATP的浓度而定。初次检测可以检测0.01、0.03、0.1、0.3、1、3和10μM这几个浓度,在后续的实验中,可以根据样品中ATP的浓度对标准品的浓度范围进行适当调整。
3. ATP检测工作液的配制:
按照每个样品或标准品需100微升ATP检测工作液的比例配制适当量的ATP检测工作液。把待用试剂在冰浴上融解。取适量的ATP检测试剂,按照1:9的比例用ATP检测试剂稀释液稀释ATP检测试剂。例如100微升ATP检测试剂加入900微升ATP检测试剂稀释液配制成1毫升ATP检测工作液。稀释后的ATP检测试剂即为用于后续实验的ATP检测工作液。ATP检测工作液可在冰浴上暂时保存。
4. ATP浓度的测定:
a. 加100微升ATP检测工作液到检测孔或检测管内。室温放置3-5分钟,以使本底性的ATP全部被消耗掉,从而降低本底。可以一次性把10-20个检测孔或检测管分别加上100微升ATP检测工作液,从而节省时间。
b. 在检测孔或检测管内加上20微升样品或标准品,迅速用枪(微量移液器)混匀,至少间隔2秒后,用化学发光仪(luminometer)或液闪仪测定RLU值或CPM。(注:样品的体积可以自行在10-100微升范围内调节。如果样品中的ATP浓度比较低则可以加入100微升样品,如果样品中ATP浓度比较高则可以加入较小体积的样品,同时标准品也需要使用相同的体积。如果样品中ATP的浓度特别高,可以用ATP检测裂解液稀释样品后再测定。本试剂盒在加入10-100微升标准品时,大致在1nM-10μM的浓度范围内有很好的线性关系(参考图1)。

图1. 本产品对ATP标准品的检测效果。图中数据为20微升标准品并减去空白对照后的数据。实测数据会因检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。

c. 根据标准曲线计算出样品中ATP的浓度。
d. 为了消除样品制备时由于蛋白量的差异而造成的误差,可以用碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒
(
P0009/P0010/P0010S/P0011/P0012/P0012S)测定样品中的蛋白浓度。然后把ATP的浓度换算nmol/mg蛋白的形式。

常见问题:
1. Luminometer和荧光分光光度计有何不同?
荧光分光光度计检测的样品本身不能发光,样品需要由特定波长的激发光激发,然后才能产生荧光并被荧光分光光度计检测。Luminometer,即化学发光检测仪,检测的样品本身可以发光,不需要激发光进行激发。也就是说Luminometer是检测化学发光(萤光)的仪器。有些型号的荧光分光光度计也具有luminometer的功能,即也可以检测化学发光。您所使用的荧光分光光度计能否用于化学发光的测定请仔细阅读该仪器的说明书。
2. 可以进行萤光素酶报告基因检测的仪器是否就可以用于本试剂盒的ATP检测?
是。萤光素酶报告基因的检测原理和本ATP检测试剂盒的原理相同,可以用相同的仪器测定,并且可以选择相同的测定参数,例如检测前等待时间为2秒,检测时间为10秒等。
3. 多功能酶标仪是否可以用于本试剂盒的ATP检测?
不一定。如果该多功能酶标仪具有检测化学发光的功能,即具有luminometer的功能,就可以用于本试剂盒的检测,否则就不能了。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
S0026 ATP检测试剂盒 200次
S0026B ATP检测试剂盒 200次
S0027 增强型ATP检测试剂盒 200次


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhu CH, Lu FP, He YN, Han ZL, Du LX.
APPL MICROBIOL BIOT . 2007 Jan;73(5):1031-8. (IF 3.53)
4. Sheng B, Gong K, Niu Y, Liu L, Yan Y, Lu G, Zhang L, Hu M, Zhao N, Zhang X, Tang P, Gong Y.
FREE RADICAL BIO MED . 2009 May 15;46(10):1362-75. (IF 6.17)
5. Chen K, Zhang Q, Wang J, Liu F, Mi M, Xu H, Chen F, Zeng K.
Brain Res . 2009 Jul 7;1279:131-8. (IF 2.733)
6. Chu L, Wang J, Wang B, Xing XH, Yan S, Sun X, Jurcik B.
Chemosphere . 2009 Sep;77(2):269-72. (IF 5.778)
7. Sun Q, Hu C, Hu J, Li S, Zhu Y.
Protein J . 2009 Oct;28(7-8):341-8. (IF 1.317)
8. Wang H, Chen XX, Wang LR, Mao YD, Zhou ZM, Sha JH.
Asian J Androl . 2010;12(3):322-35. (IF 2.448)
10. Liu Q, Zhang Y, Lin Z, Shen H, Chen L, Hu L, Jiang H, Shen X.
J STEROID BIOCHEM . 2010;120(4-5):155-63. (IF 3.813)
11. Li SF, Liu HX, Zhang YB, Yan YC, Li YP.
Asian J Androl . 2010;12(2):247-56. (IF 2.448)
12. Yang Q, Gong ZJ, Zhou Y, Yuan JQ, Cheng J, Tian L, Li S, Lin XD, Xu R, Zhu ZR, Mao C.
Cell Mol Life Sci . 2010 May;67(9):1477-90. (IF 6.496)
14. Gong HS, Meng XC, Wang H.
J BASIC MICROB . 2010 Dec;50 Suppl 1:S37-45. (IF 1.909)
15. Zhang W, Shi Y, Chen Y, Ye J, Sha X, Fang X.
Biomaterials . 2011 Apr;32(11):2894-906. (IF 10.317)
16. Chang WQ, Wu XZ, Cheng AX, Zhang L, Ji M, Lou HX.
BBA-BIOMEMBRANES . 2011 May;1810(5):569-76. (IF 3.411)
17. Cao X, Yang M, Wei RC, Zeng Y, Gu JF, Huang WD, Yang DQ, Li HL, Ding M, Wei N, Zhang KJ,Xu B, Liu XR, Qian QJ, Liu XY.
Gene Ther . 2011 Aug;18(8):765-77. (IF 4.128)
18. Zhu SS, Ren Y, Zhang M, Cao JQ, Yang Q, Li XY, Bai H, Jiang L, Jiang Q, He ZG, Chen Q.
Diabetologia . 2011 Sep;54(9):2440-50. (IF 7.518)
19. Cui J, Ou S, He WJ, Du L, Zhao YD, Ruan HZ.
Neurosci Lett . 2011 Oct 10;503(3):244-9. (IF 2.274)
20. Liu YQ, Cheng X, Guo LX, Mao C, Chen YJ, Liu HX, Xiao QC, Jiang S, Yao ZJ, Zhou GB.
PLoS One . 2012;7(10):e47049. (IF 2.74)
21. Yue R, Hu H, Yiu KH, Luo T, Zhou Z, Xu L, Zhang S, Li K, Yu Z.
PLoS One . 2012;7(11):e50778. (IF 2.74)
22. Ji X, Gao Y, Chen L, Zhang Z, Deng Y, Li Y.
INT J PHARMACOL . 2012 Jan 17;422(1-2):390-7. (IF 0.692)
23. Cui Y, Zhao Y, Tian Y, Zhang W, Lü X, Jiang X.
Biomaterials . 2012 Mar;33(7):2327-33. (IF 10.317)
24. Huang HY, Cai JF, Liu QC, Hu GH, Xia B, Mao JY, Wu DS, Liu JJ, Zhuang ZX.
Exp Cell Res . 2012 Mar 10;318(5):682-90. (IF 3.383)
25. Lin LF, Xue XY, Liao MJ, Xiao F, Lv RH, Luo HM.
Int J Neurosci . 2012 May;122(5):248-54. (IF 2.107)
26. Liu D, Liu S, Jing X, Li X, Li W, Huang Y.
Biomaterials . 2012 Jun;33(17):4362-9. (IF 10.317)
27. Yuan Y, Peng L, Gong-Hua H, Lu D, Xia-Li Z, Yu Z, Cai-Gao Z.
Braz J Med Biol Res . 2012 Jun;45(6):482-7. (IF 2.023)
28. Lu Y, Lai Q , Zhang C, Zhao H, Xing X.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology . 2012 Jul;87(7):996–1003. (IF 2.659)
29. Yuan Y, Ming Z, Gong-Hua H, Lan G, Lu D, Peng L, Feng J, Cai-Gao Z.
ENVIRON TOXICOL CHEM . 2012 Sep;34(2):579-87. (IF 3.152)
30. Li XY, Jing CQ, Zang XY, Yang S, Wang JJ.
Toxicol In Vitro . 2012 Oct;26(7):1087-92. (IF 2.959)
31. Peng Y, Yang J, Zhang E, Sun H, Wang Q, Wang T, Su Y, Shi C.
Cancer Gene Ther . 2012 Oct;19(10):690-6. (IF 4.534)
32. Song GX, Shen YH, Liu YQ, Sun W, Miao LP, Zhou LJ, Liu HL, Yang R, Kong XQ, Cao KJ,Qian LM, Sheng YH.
J Cell Biochem . 2012 Dec;113(12):3701-8. (IF 4.237)
33. Wang J, Chen Y, Zhang W, Zheng G, Meng S, Che H, Ke T, Yang J, Chen J, Luo W.
INT J BIOL SCI . 2013;9(5):509-17. (IF 4.858)
34. Qi M, Fan S, Yao G, Li Z, Zhou H, Tashiro S, Onodera S, Xia M, Ikejima T.
J Pharmacol Sci . 2013;121(3):200-11. (IF 2.835)
36. Dong LY, Jin J, Lu G, Kang XL.
Mar Drugs . 2013 Mar 21;11(3):960-74. (IF 4.073)
37. Ma C, Tang Z, Wang K, Yang X, Tan W.
Analyst . 2013 Apr 22;138(10):3013-7. (IF 3.978)
38. Wang K, Gao F, Ji Y, Liu Y, Dan Z, Yang P, Zhu Y, Li S.
New Phytol . 2013 Apr;198(2):408-18. (IF 8.512)
39. Li N, Zhang CX, Wang XX, Zhang L, Ma X, Zhou J, Ju RJ, Li XY, Zhao WY, Lu WL.
Biomaterials . 2013 Apr;34(13):3366-80. (IF 10.317)
40. Wang X, Bai H, Zhang X, Liu J, Cao P, Liao N, Zhang W, Wang Z, Hai C.
Carcinogenesis .2013 Jun;34(6):1323-30. (IF 4.603)
41. Tang Y, Wang F, Jin C, Liang H, Zhong X, Yang Y.
ENVIRON TOXICOL CHEM . 2013 Jul;36(1):66-72. (IF 3.152)
42. Li X, Long D, Ji J, Yang W, Zeng Z, Guo S, Ji Z, Qi G, Chen S.
J MICROBIOL METH . 2013 Jul;94(1):61-7. (IF 1.707)
43. Yin Q, Shen J, Zhang Z, Yu H, Chen L, Gu W, Li Y.
Biomacromolecules . 2013 Jul 8;14(7):2242-52. (IF 6.092)
44. Jia WC, Liu G, Zhang CD, Zhang SP.
EUR REV MED PHARMACO . 2014;18(15):2191-7. (IF 3.024)
45. Liu B, Tang M, Han Z, Li J, Zhang J, Lu P, Song N, Wang Z, Yin C, Zhang W.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2014;33(1):142-50. (IF 5.5)
46. Xie Y, Li Q, Yang Q, Yang M, Zhang Z, Zhu L, Yan H, Feng R, Zhang S, Huang C, Liu Z, Wen T.
SCI REP-UK . 2014 Jan 15;4:3702. (IF 3.998)
48. Zhang H, Sun R, Liu XY, Shi XM, Wang WF, Yu LG, Guo XL.
Neurochem Res . 2014 Feb;39(2):276-86. (IF 3.038)
49. Li Q, Zhang T, Wang J, Zhang Z, Zhai Y, Yang GY, Sun X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2014 Feb 7;444(2):182-8. (IF 2.985)
51. Meng G, Xia M, Xu C, Yuan D, Schnurr M, Wei J.
Int J Cancer . 2014 Apr 15;134(8):1958-71. (IF 5.145)
52. Chen G, Dai J, Tan S, Meng S, Liu Z, Li M, Cui Q, Yu M.
ACTA BIOCH BIOPH SIN . 2014 Jun;46(6):512-21. (IF 2.836)
53. Xia M, Meng G, Jiang A, Chen A, Dahlhaus M, Gonzalez P, Beltinger C, Wei J.
ONCOTARGET . 2014 Jun 15;5(11):3907-18. (IF 5.168)
54. Zhang X, Zuo X, Yang B, Li Z, Xue Y, Zhou Y, Huang J, Zhao X, Zhou J, Yan Y, Zhang H,Guo P, Sun H, Guo L, Zhang Y, Fu XD.
Cell . 2014 Jul 31;158(3):607-19. (IF 38.637)
55. Bu H, He X, Zhang Z, Yin Q, Yu H, Li Y.
INT J PHARMACOL . 2014 Aug 25;471(1-2):206-13. (IF 0.692)
56. He Y, Li H, He J, Zhao X.
Anim Reprod Sci . 2014 Aug;148(3-4):260-6. (IF 1.66)
57. He Z, Liu J, Du L.
Nanoscale . 2014 Aug 7;6(15):9017-24. (IF 6.895)
58. Shen Y, Yang J, Li J, Shi X, Ouyang L, Tian Y, Lu J.
PLoS One . 2014 Aug 12;9(8):e104632. (IF 2.74)
59. Cui J, He W, Yi B, Zhao H, Lu K, Ruan H, Ma D.
Neuroscience . 2014 Sep 5;275:395-403. (IF 3.056)
60. Xie X, Xu XM, Li N, Zhang YH, Zhao Y, Ma CY, Dong DL.
PLoS One . 2014 Sep 23;9(9):e107776. (IF 2.74)
61. Li J, Ke W, Zhou Q, Wu Y, Luo H, Zhou H, Yang B, Guo Y, Zheng Q, Zhang Y.
J Cell Mol Med . 2014 Sep;18(9):1863-73. (IF 4.486)
62. Jiang XR, Yu XY, Fan JH, Guo L, Zhu C, Jiang W, Lu SH.
Cancer Lett . 2014 Oct 10;353(1):78-86. (IF 7.36)
63. Li X, Gou X, Long D, Ji Z, Hu L, Xu D, Liu J, Chen S.
Arch Microbiol . 2014 Nov;196(11):791-9. (IF 1.884)
64. Li C, Meng G, Su L, Chen A, Xia M, Xu C, Yu D, Jiang A, Wei J.
ONCOTARGET . 2015 Jan 30;6(3):1544-55. (IF 5.168)
65. Zheng Y, Huang J, Tao L, Shen Z, Li H, Mo F, Wang X, Wang S, Shen H.
Neurosci Lett . 2015 Feb 19;588:172-7. (IF 2.274)
66. Huang Q, Huang J, Zeng Z, Luo J, Liu P, Chen S, Liu B, Pan X, Zang L, Zhou S.
Life Sci . 2015 Mar 1;124:41-9. (IF 3.647)
67. Qian S, Lu H, Meng P, Zhang C, Lv F, Bie X, Lu Z.
BIORESOURCE TECHNOL . 2015 Mar;179:260-7. (IF 7.539)
68. Liang M, Jin S, Wu DD, Wang MJ, Zhu YC.
NITRIC OXIDE-BIOL CH . 2015 Apr 30;46:114-22. (IF 3.311)
70. Wu D, Hu Q, Liu X, Pan L, Xiong Q, Zhu YZ.
NITRIC OXIDE-BIOL CH . 2015 Apr 30;46:204-12. (IF 3.311)
71. Liu X, Chen Z, Xu C, Leng X, Cao H, Ouyang G, Xiao W.
Nucleic Acids Res . 2015 May 26;43(10):5081-98. (IF 11.501)
72. Wu F, Liu Y, Luo L, Lu Y, Yew DT, Xu J, Guo K.
Int J Clin Exp Med . 2015 May 15;8(5):6937-46. (IF 0.166)
73. Ye W, Lei Y, Yu M, Xu Y, Cao M, Yu L, Zhang L, Li P, Bai W, Xu Z, Zhang F1.
Int J Mol Med . 2015 Jun;35(6):1633-40. (IF 3.098)
74. Chen Y, Zhang Z, Yang K, Du J, Xu Y, Liu S.
Oncogene . 2015 Jul;34(29):3839-47. (IF 7.971)
75. Cai R, Xue W, Liu S, Petersen RB, Huang K, Zheng L.
FASEB J . 2015 Jul;29(7):2749-58. (IF 4.966)
76. Wang X, Che H, Zhang W, Wang J, Ke T, Cao R, Meng S, Li D, Weiming O, Chen J, Luo W.
Int J Biol Sci . 2015 Aug 8;11(10):1171-80. (IF 4.858)
77. Mao J, Li Z, Lin R, Zhu X, Lin J, Peng J, Chen L.
Exp Ther Med . 2015 Sep;10(3):877-84. (IF 1.785)
78. Guo L, Jing J, Feng YM, Yao B.
Int Urol Nephrol . 2015 Sep;47(9):1463-9. (IF 1.843)
79. Zheng B, Zhao D, Zhang P, Shen C, Guo Y, Zhou T, Guo X, Zhou Z, Sha J.
Mol Cell Proteomics . 2015 Oct;14(10):2682-91. (IF 4.87)
80. Qiu M, Chen L, Tan G, Ke L, Zhang S, Chen H, Liu J.
SCI REP-UK . 2015 Oct 13;5:15104. (IF 3.998)
81. Wang Y, Yu H, Zhang J, Ge X, Gao J, Zhang Y, Lou G.
CELL ONCOL . 2015 Oct;38(5):353-63. (IF 5.304)
82. Lu L, Han H, Tian Y, Li W, Zhang J, Feng M, Li Y.
MOL CARCINOGEN . 2015 Nov;54(11):1467-79. (IF 3.825)
83. Wang S, Yang Y, Wang Y, Chen M.
International Journal of Pharmaceutics . 2015 Nov 30;495(2):840-8. (IF 4.213)
84. Sun W, Xie Z, Liu Y, Zhao D, Wu Z, Zhang D, Lv H, Tang S, Jin N, Jiang H, Tan M, Ding J, Luo C, Li J, Huang M, Geng M.
Cancer Res . 2015 Nov 15;75(22):4923-36. (IF 9.727)
85. Yan H, Zhang D, Hao S, Li K, Hang CH.
Mol Neurobiol . 2015 Dec;52(3):1637-47. (IF 4.5)
86. Wen F, Li B, Huang C, Wei Z, Zhou Y, Liu J, Zhang H.
Biochem Genet . 2015 Dec;53(11-12):301-9. (IF 2.027)
87. Zhou R, Wang R, Qin Y, Ji J, Xu M, Wu W, Chen M, Wu D, Song L, Shen H, Sha J, Miao D, Hu Z, Xia Y, Lu C, Wang X.
SCI REP-UK . 2015 Dec 2;5:17743. (IF 3.998)
88. Wang G, Kang N, Gong H, Luo Y, Bai C, Chen Y, Ji X, Huang C, Dong Q.
Cryobiology . 2015 Dec;71(3):464-71. (IF 2.283)
89. Hu L, Wang H, Huang L, Zhao Y, Wang J.
Oxid Med Cell Longev . 2016;2016:9460462. (IF 5.076)
90. Ju L, Tong W, Qiu M, Shen W, Sun J, Chen Y, Li Z, Wang W, Tian J.
Endocr J . 2016;63(3):275-85. (IF 1.952)
91. Han Y, Sun S, Zhao M, Zhang Z, Gong S, Gao P, Liu J, Zhou J, Ma D, Gao Q, Wu P.
Dis Markers . 2016;2016:3528064. (IF 2.738)
92. Yang D, Chen H, Zeng X, Xie P, Wang X, Liu C.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2016;38(2):696-713. (IF 5.5)
93. Yu J, Guo X, Chen R, Feng L.
Biomed Res Int . 2016;2016:6323086. (IF 2.276)
95. Ju R, Guo L, Li J, Zhu L, Yu X, Chen C, Chen W, Ye C, Zhang D.
Cancer Lett . 2016 Jan 28;370(2):232-41. (IF 7.36)
96. Lu Y, Zhang R, Liu S, Zhao Y, Gao J, Zhu L.
Eur J Pharmacol . 2016 Jan 15;771:130-8. (IF 3.263)
97. Jiao Y, Ma S, Wang Y, Li J, Shan L, Liu Q, Liu Y, Song Q, Yu F, Yu H, Liu H, Huang L, Chen J.
PLoS One . 2016 Jan 25;11(1):e0147858. (IF 2.74)
98. Ju R, Guo L, Li J, Zhu L, Yu X, Chen C, Chen W, Ye C, Zhang D.
Cancer Lett . 2016 Jan 28;370(2):232-41. (IF 7.36)
99. Li CG, Cui WY, Wang H.
Acta Pharmacol Sin . 2016 Jan;37(1):134-42. (IF 5.064)
100. Jiao Y, Zhang J, Lu L, Xu J, Qin L.
Nutrients . 2016 Feb 19;8(2):102. (IF 4.546)
101. Sun Z, Zhang W, Xue X, Zhang Y, Niu R, Li X, Li B, Wang X, Wang J.
Chemosphere . 2016 Feb;144:1012-7. (IF 5.778)
102. Guo S, Lv L, Shen Y, Hu Z, He Q, Chen X.
SCI REP-UK . 2016 Feb 15;6:21459. (IF 3.998)
103. He Y, Wang K, Zhao X, Zhang Y, Ma Y, Hu J.
Cryobiology . 2016 Feb;72(1):60-8. (IF 2.283)
104. Wu D, Zhang J, Wang J, Li J, Liao F, Dong W.
TUMOR BIOL  . 2016 Mar;37(3):3451-9. (IF 3.65)
105. Jiao Y, Ma S, Wang Y, Li J, Shan L, Sun J, Chen J.
Int J Biol Sci . 2016 Mar 21;12(5):580-93. (IF 4.858)
106. Zhang D, Fei Q, Li J, Zhang C, Sun Y, Zhu C, Wang F, Sun Y.
PLoS One . 2016 Mar 3;11(3):e0151115. (IF 2.74)
107. Li JP, Ma Q, Chen CM.
GENET MOL RES . 2016 Mar 24;15(1).doi: 10.4238/gmr.15017490. (IF 1.013)
108. Sun Y, Xue W, Song Z, Huang K, Zheng L.
J MOL MED . 2016 Mar;94(3):335-46. (IF 4.427)
109. Li Z, Liu X, Wang L, Wang Y, Du C, Xu S, Zhang Y, Wang C, Yang C.
Toxicology . 2016 Apr 29;355-356:39-48. (IF 4.099)
110. Shi C, Zhang X, Sun Y, Yang M, Song K, Zheng Z, Chen Y, Liu X, Jia Z, Dong R, Cui L, Xia X.
Foodborne Pathog Dis . 2016 Apr;13(4):196-204. (IF 2.441)
111. Liu Z, Sun Y, Tan S, Liu L, Hu S, Huo H, Li M, Cui Q, Yu M.
TUMOR BIOL  . 2016 May;37(5):6661–71. (IF 3.65)
112. Wang S, Pan J.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2016 May 20;474(1):22-8. (IF 2.985)
113. Hong W, Li G, Nie Y, Zou L, Zhang X, Liu S, Li G, Xu H, Zhang CP, Liang S.
Ann Clin Lab Sci . 2016 May;46(3):254-9. (IF 0.927)
114. Xu C, Liu Q, Liu H, Zhang C, Shao W, Gu A.
ONCOTARGET . 2016 Jun 28;7(26):39270-39278. (IF 5.168)
115. Tang L, Cong Z, Hao S, Li P, Huang H, Shen Y, Li K, Jing H.
J Surg Res . 2016 Jun 16. pii:S0022-4804(16)30139-1. (IF 1.841)
116. Ding GC, Chen M, Wang YX, Rui C, Xu W, Ding HJ, Shi ZH.
Biomed Pharmacother . 2016 Jul;81:63-70. (IF 4.545)
118. Zeng Z, Huang Q, Shu Z, Liu P, Chen S, Pan X, Zang L, Zhou S.
J Cell Mol Med . 2016 Jul;20(7):1381-91. (IF 4.486)
119. Shi C, Song K, Zhang X, Sun Y, Sui Y, Chen Y, Jia Z, Sun H, Sun Z, Xia X.
PLoS One . 2016 Jul 14;11(7):e0159006. (IF 2.74)
120. Geng J, Li J, Huang T, Zhao K, Chen Q, Guo W, Gao J.
Mol Med Rep . 2016 Sep;14(3):1970-8. (IF 2.1)
121. Lu Y, Liu S, Wang Y, Wang D, Gao J, Zhu L.
Eur J Pharmacol . 2016 Sep 5;786:212-23. (IF 3.263)
123. Lv S, Xu Q, Sun E, Zhang J, Wu D.
Arch Virol . 2016 Oct;161(10):2807-11. (IF 2.243)
124. Sun R, Cao M, Zhang J, Yang W, Wei H, Meng X, Yin L, Pu Y.
INT J ENV RES PUB HE  . 2016 Oct 31;13(11). pii: E1068. (IF 2.145)
125. Hao XD, Chen ZL, Qu ML, Zhao XW, Li SX, Chen P.
PLoS One . 2016 Oct 26;11(10):e0165580. (IF 2.74)
126. Cui J, Huang D, Zheng Y.
FREE RADICAL RES . 2016 Oct;50(10):1106-1115. (IF 2.839)
127. Zhang L, Lu J, Qiu L.
INT J NANOMED . 2016 Oct 11;11:5205-5220. (IF 5.115)
128. Lei L, Zhu Y, Gao W, Du X, Zhang M, Peng Z, Fu S, Li X, Zhe W, Li X, Liu G.
Cell Signal . 2016 Oct;28(10):1441-50. (IF 3.968)
129. Guo H, Nan Y, Zhen Y, Zhang Y, Guo L, Yu K, Huang Q, Zhong Y.
TUMOR BIOL  . 2016 Oct;37(10):13751-13761. (IF 3.65)
130. Wu H, Li Z, Wang Y, Yang P, Li Z, Li H, Wu C.
Am J Cancer Res . 2016 Oct 1;6(10):2221-2234. (IF 5.177)
131. Yan L, Chen P, Zhang S, Li S, Yan X, Wang N, Liang N, Li H.
SCI REP-UK . 2016 Oct 6;6:34644. (IF 3.998)
133. Zhang J, Shi R, Li H, Xiang Y, Xiao L, Hu M, Ma F, Ma CW, Huang Z.
J Ethnopharmacol . 2016 Nov 4;192:413-422. (IF 3.69)
134. Wu WB, Menon R, Xu YY, Zhao JR, Wang YL, Liu Y, Zhang HJ.
SCI REP-UK . 2016 Dec 13;6:38946. (IF 3.998)
135. Li Y, Wang J, Xing J, Wang Y, Luo Y.
J Biomed Mater Res A . 2016 Dec;104(12):2978-2991. (IF 3.525)
136. Lu H, Qian S, Muhammad U, Jiang X, Han J, Lu Z.
J Appl Microbiol . 2016 Dec;121(6):1653-1664. (IF 3.066)
137. Sun Y, Guo W, Wang F, Peng F, Yang Y, Dai X, Liu X, Bai Z.
PLoS One . 2016 Dec 1;11(12):e0167156. (IF 2.74)
138. Li Y, Tang Q, Wang P, Qin J, Wu H, Lin J, Huang Z.
Biomed Res Int . 2017;2017:1948070. (IF 2.276)
140. Xu Y, Wang Y, Wang G, Ye X, Zhang J, Cao G, Zhao Y, Gao Z, Zhang Y, Yu B, Kou J.
Oxid Med Cell Longev . 2017;2017:1832093. (IF 5.076)
141. Wang J, Li Z, Wang Y, Zhang J, Zhao W, Fu M, Han X, Zhou J, Ge J.
EVID-BASED COMPL ALT . 2017;2017:3197320. (IF 1.813)
142. Li HJ, Sun XM, Li ZK, Yin QW, Pang H, Pan JJ, Li X, Chen W.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2017;43(6):2548-2561. (IF 5.5)
143. Li H, He F, Zhao X, Zhang Y, Chu X, Hua C, Qu Y, Duan Y, Ming L.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2017;44(5):2073-2089. (IF 5.5)
144. Xue RQ, Sun L, Yu XJ, Li DL, Zang WJ.
J Cell Mol Med . 2017 Jan;21(1):58-71. (IF 4.486)
145. Xu W, Wang B, Yang M, Zhang Y, Xu Z, Yang Y, Cao H, Tao L.
ENVIRON TOXICOL CHEM . 2017 Jan;49:89-96. (IF 3.152)
146. He W, Cui L, Zhang C, Zhang X, He J, Xie Y, Chen Y.
Exp Cell Res . 2017 Jan 1;350(1):83-90. (IF 3.383)
147. Shen J, Xu S, Zhou H, Liu H, Jiang W, Hao J, Hu Z.
SCI REP-UK . 2017 Jan 25;7:41067. (IF 3.998)
148. Liu P, Zou D, Chen K, Zhou Q, Gao Y, Huang Y, Zhu J, Zhang Q, Mi M.
Mol Neurobiol . 2017 Jan 16.doi: 10.1007/s12035-017-0399-4. [Epub ahead of print] (IF 4.5)
149. Zhang J, Cai Q, Jiang M, Liu Y, Gu H, Guo J, Sun H, Fang J, Jin L.
Exp Gerontol . 2017 Jan 15;89:45-56. (IF 3.376)
150. Shen J, Xu S, Zhou H, Liu H, Jiang W, Hao J, Hu Z.
SCI REP-UK . 2017 Jan 25;7:41067. (IF 3.998)
151. He W, Cui L, Zhang C, Zhang X, He J, Xie Y, Chen Y.
Exp Cell Res . 2017 Jan 1;350(1):83-90. (IF 3.383)
152. Xue C, Wang C, Sun Y, Meng Q, Liu Z, Huo X, Sun P, Sun H, Ma X, Ma X, Peng J, Liu K.
ONCOTARGET . 2017 Jan 31;8(5):8622-8632. (IF 5.168)
153. Pei HF, Hou JN, Wei FP, Xue Q, Zhang F, Peng CF, Yang Y, Tian Y, Feng J, Du J, He L, Li XC, Gao EH, Li, Yang YJ.
J Pineal Res . 2017 Jan;62(1). (IF 14.528)
154. Liu X, Yang S, Wang F, Dai X, Yang Y, Bai Z.
J IND MICROBIOL BIOT . 2017 Feb;44(2):181-195. (IF 2.824)
155. Zhang S, Lin X, Li G, Shen X, Niu D, Lu G, Fu X, Chen Y, Cui M, Bai Y.
Cell Death Dis . 2017 Feb 2;8(2):e2586. (IF 6.304)
156. Wang S, Mao Y, Xi S, Wang X, Sun L.
ANAT REC . 2017 Feb;300(2):326-339. (IF 1.634)
157. Huang HJ, Liu CW, Zhou X, Zhang CX, Bao YY.
Virus Res . 2017 Feb 2;229:48-56. (IF 2.934)
158. Pan T, Zhang M, Zhang F, Yan G, Ru Y, Wang Q, Zhang Y, Wei X, Xu X, Shen L, Zhang J, Wu K, Yao L, Li X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Feb 5;483(2):860-866. (IF 2.985)
159. Pan T, Zhang M, Zhang F, Yan G, Ru Y, Wang Q, Zhang Y, Wei X, Xu X, Shen L, Zhang J, Wu K, Yao L, Li X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Feb 5;483(2):860-866. (IF 2.985)
160. Xiao N, Yang LL, Yang YL, Liu LW, Li J, Liu B, Liu K, Qi LW, Li P.
Front Pharmacol . 2017 Feb 14;8:43. (IF 4.225)
161. Wang S, Mao Y, Xi S, Wang X, Sun L.
ANAT REC . 2017 Feb;300(2):326-339. (IF 1.634)
162. Huang HJ, Liu CW, Zhou X, Zhang CX, Bao YY.
Virus Res . 2017 Feb 2;229:48-56. (IF 2.934)
163. Liu X, Yang S, Wang F, Dai X, Yang Y, Bai Z.
J IND MICROBIOL BIOT . 2017 Feb;44(2):181-195. (IF 2.824)
164. Chen W, Hu H, Zhang C, Huang F, Zhang D, Zhang H.
BMC Microbiol . 2017 Feb 10;17(1):32. (IF 2.989)
165. Xu JD, Jiang HS, Wei TD, Zhang KY, Wang XW, Zhao XF, Wang JX.
J Virol . 2017 Feb 14;91(5). pii: e01916-16. (IF 4.501)
166. Gao X, Xu H, Shang J, Yuan L, Zhang Y, Wang L, Zhang W, Luan X, Hu G, Chu H, Zhu T, Jia G.
Environ Toxicol . 2017 Mar;32(3):944-955. (IF 3.118)
167. Wang C, Qi S, Liu C, Yang A, Fu W, Quan C, Duan P, Yu T, Yang K.
Environ Toxicol . 2017 Mar;32(3):823-831. (IF 3.118)
168. Bai F, Guo F, Jiang T, Wei H, Zhou H, Yin H, Zhong H, Xiong L, Wang Q.
Mol Neurobiol . 2017 Mar;54(2):1240-1253. (IF 4.5)
169. Qiu M, Chen L, Tan G, Ke L, Zhang S, Chen H, Liu J.
Oncol Lett . 2017 Mar;13(3):1137-1142. (IF 2.311)
170. Zhang J, Cai Q, Jiang M, Liu Y, Gu H, Guo J, Sun H, Fang J, Jin L.
Exp Gerontol . 2017 Mar;89:45-56. (IF 3.376)
171. Yang X, Liu T, Chen B, Wang F, Yang Q, Chen X.
SCI REP-UK . 2017 Mar 3;7(1):62. (IF 3.998)
173. Sun Y, Zong L, Gao Z, Zhu S, Tong J, Cao Y.
MUTAT RES-REV MUTAT . 2017 Mar;797-799:7-14. (IF 5.803)
174. Huang XT, Li C, Peng XP, Guo J, Yue SJ, Liu W, Zhao FY, Han JZ, Huang YH, Yang-Li, Cheng QM, Zhou ZG, Chen C, Feng DD, Luo ZQ.
SCI REP-UK . 2017 Mar 17;7:44120. (IF 3.998)
175. Tang L, Cong Z, Hao S, Li P, Huang H, Shen Y, Li K, Jing H.
J Surg Res . 2017 Mar;209:266-278.e1. (IF 1.841)
176. Shen Z, Zheng Y, Wu J, Chen Y, Wu X, Zhou Y, Yuan Y, Lu S, Jiang L, Qin Z, Chen Z, Hu W, Zhang X.
Autophagy . 2017 Mar 4;13(3):473-485. (IF 9.77)
177. Du X, Fu X, Yao K, Lan Z, Xu H, Cui Q, Yang E.
Cell Cycle . 2017 Apr 3;16(7):707-713. (IF 3.699)
178. Yan H, Ren MY, Wang ZX, Feng SJ, Li S, Cheng Y, Hu CX, Gao SQ, Zhang GQ.
Oncol Lett . 2017 Apr;13(4):2397-2402. (IF 2.311)
179. Hu LT, Zhu BL, Lai YJ, Long Y, Zha JS, Hu XT, Zhang JH, Chen GJ.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Apr 29;486(2):492-498. (IF 2.985)
180. Chen E, Chen X, Yuan X, Wei S, Zhou L, Zhou J, Shen J.
DALTON T . 2017 Apr 19;46(16):5151-5158. (IF 4.174)
181. Sun R, Zhang J, Wei H, Meng X, Ding Q, Sun F, Cao M, Yin L, Pu Y.
ENVIRON TOXICOL CHEM . 2017 Apr;51:108-113. (IF 3.152)
182. Liu Q, Wang Q, Xu C, Shao W, Zhang C, Liu H, Jiang Z, Gu A.
SCI REP-UK . 2017 Apr 11;7:46339. (IF 3.998)
183. Zhao B, Gu L, Liu K, Zhang M, Liu H.
Neuroreport . 2017 May 3;28(7):380-385. (IF 1.394)
184. Wang Y, Li Y, Xing Q, Han XG, Dong X, Lu Y, Zhou M.
Mol Med Rep . 2017 May;15(5):2753-2759. (IF 2.1)
185. Yin K, Zhu R, Wang S, Zhao RC.
Stem Cells Dev . 2017 May 15;26(10):762-775. (IF 3.082)
186. Liu Q, Chen Y, Li Q, Wu L, Wen T.
Neurosci Lett . 2017 May 22;650:1-7. (IF 2.274)
187. Wang Y, Gao P, Wei C, Li H, Zhang L, Zhao Y, Wu B, Tian Y, Zhang W, Wu L, Wang R, Xu C.
Cell Death Dis . 2017 May 18;8(5):e2799. (IF 6.304)
189. Wei W, Liu Y, Zhang Q, Wang Y, Zhang X, Zhang H.
Artif Organs . 2017 May;41(5):452-460. (IF 2.259)
190. Wang Y, Hu L, Zhang X, Zhao H, Xu H, Wei Y, Jiang H, Xie C, Zhou Y, Zhou F.
J Cancer . 2017 May 12;8(8):1400-1409. (IF 3.565)
191. Li J, Song P, Zhu L, Aziz N, Zhou Q, Zhang Y, Xu W, Feng L, Chen D, Wang X, Jin H.
ONCOTARGET . 2017 Jun 27;8(26):42664-42672. (IF 5.168)
192. Zhang JJ, Liu WQ, Peng JJ, Ma QL, Peng J, Luo XJ.
Mech Ageing Dev . 2017 Jun;1 64:8-19. (IF 4.304)
194. Zhang L, He D, Li K, Liu H, Wang B, Zheng L, Li J.
Biomed Pharmacother . 2017 Jun;90:222-228. (IF 4.545)
195. Wu LY, Ye ZN, Zhou CH, Wang CX, Xie GB, Zhang XS, Gao YY, Zhang ZH, Zhou ML, Zhuang Z, Liu JP, Hang CH, Shi JX.
Front Mol Neurosci . 2017 Jun 6;10:175. (IF 4.057)
196. Qian G, Liu D, Hu J, Gan F, Hou L, Chen X, Huang K.
Cell Death Dis . 2017 Jun 29;8(6):e2909. (IF 6.304)
197. Cao G, Wang Q, Huang W, Tong J, Ye D, He Y, Liu Z, Tang X, Cheng H, Wen Q, Li D, Chau HT, Wen Y, Zhong H, Meng Z, Liu H, Wu Z, Zhao L, Flavell RA, Zhou H, Xu A, Yang H, Yin Z.
Cell Discov . 2017 Jun 20;3:17020. (IF 6.255)
198. Feng J, Gu Y, Quan Y, Gao W, Dang Y, Cao M, Lu X, Wang Y, Song C, Wang S.
Microb Cell Fact . 2017 Jun 6;16(1):98. (IF 4.187)
199. Xiao J, Zhang R, Huang F, Liu L, Deng Y, Ma Y, Wei Z, Tang X, Zhang Y, Zhang M.
J AGR FOOD CHEM . 2017 Jun 21;65(24):5000-5009. (IF 4.192)
201. Li W, Shi X, Xu Y, Wan J, Wei S, Zhu R.
Mol Med Rep . 2017 Jul;16(1):478-484. (IF 2.1)
202. Zhao Y, Yang L, He J, Yang H.
TUMOR BIOL  . 2017 Jul;39(7):1010428317711644. (IF 3.65)
203. Su Y, Yu QH, Wang XY, Yu LP, Wang ZF, Cao YC, Li JD.
BMC Cancer . 2017 Jul 11;17(1):477. (IF 3.15)
204. Zhou W, Tian D, He J, Zhang L, Tang X, Zhang L, Wang Y, Li L, Zhao J, Yuan X, Peng S.
Environ Pollut . 2017 Jul;226:412-425. (IF 6.792)
205. Xue Q, Pei H, Liu Q, Zhao M, Sun J, Gao E, Ma X, Tao L.
Cell Death Dis . 2017 Jul 13;8(7):e2923. (IF 6.304)
206. Qian X, Xu W, Xu J, Shi Q, Li J, Weng Y, Jiang Z, Feng L, Wang X, Zhou J, Jin H.
ONCOTARGET . 2017 Jul 18;8(29):47691-47708. (IF 5.168)
207. Zou L, Wang D, Hu Y, Fu C, Li W, Dai L, Yang L, Zhang J.
ONCOTARGET . 2017 Jul 31;8(36):60453-60468. (IF 5.168)
208. Wang B, Xiong S, Lin S, Xia W, Li Q, Zhao Z, Wei X, Lu Z, Wei X, Gao P, Liu D, Zhu Z.
J Am Heart Assoc . 2017 Jul 15;6(7). pii: e005812. (IF 4.605)
209. Castaneda JM, Hua R, Miyata H, Oji A, Guo Y, Cheng Y, Zhou T, Guo X, Cui Y, Shen B, Wang Z, Hu Z, Zhou Z, Sha J, Prunskaite-Hyyrylainen R, Yu Z, Ramirez-Solis R, Ikawa M, Matzuk MM, Liu M.
P NATL ACAD SCI USA . 2017 Jul 3;114(27):E5370-E5378. (IF 9.412)
210. Wang C, Lv H, Yang W, Li T, Fang T, Lv G, Han Q, Dong L, Jiang T, Jiang B, Yang G, Wang H.
Cancer Lett . 2017 Jul 10;398:1-11. (IF 7.36)
211. Qiu M, Ke L, Zhang S, Zeng X, Fang Z, Liu J.
CANCER CHEMOTH PHARM . 2017 Aug;80(2):275-286. (IF 2.967)
212. Shan P, Fan G, Sun L, Liu J, Wang W, Hu C, Zhang X, Zhai Q, Song X, Cao L, Cui Y, Zhang S, Wang C.
Curr Biol . 2017 Aug 7;27(15):2271-2284.e5. (IF 9.601)
213. Zhang X, Du L, Zhang W, Yang Y, Zhou Q, Du G.
SCI REP-UK . 2017 Aug 30;7(1):9968. (IF 3.998)
214. Guo XD, Sun GL, Zhou TT, Wang YY, Xu X, Shi XF, Zhu ZY, Rukachaisirikul V, Hu LH, Shen X.
Acta Pharmacol Sin . 2017 Aug;38(8):1104-1119. (IF 5.064)
215. Zou X, Li P, Lou J, Zhang H.
Aquat Toxicol . 2017 Aug;189:150-158. (IF 4.344)
217. Wan X, Liu Y, Zhao Y, Sun X, Fan D, Guo L.
PLoS One . 2017 Sep 8;12(9):e0184213. (IF 2.74)
218. Shi Y, Qin W, Nie F, Wen H, Lu K, Cui J.
Gene . 2017 Sep 5;627:263-270. (IF 2.984)
219. Liao X, Song L, Zhang L, Wang H, Tong Q, Xu J, Yang G, Yang S, Zheng H.
Mol Cell Endocrinol . 2017 Oct 19. pii: S0303-7207(17)30547-6. (IF 3.871)
220. He H, Lai Y, Hao Y, Liu Y, Zhang Z, Liu X, Guo C, Zhang M, Zhou H, Wang N, Luo XG, Huo L, Ma W, Zhang TC.
Eur J Pharmacol . 2017 Oct 5;812:206-215. (IF 3.263)
221. Ju L, Tong W, Qiu M, Shen W, Sun J, Zheng S, Chen Y, Liu W, Tian J.
ONCOTARGET . 2017 Oct 23;8(59):99931-99939. (IF 5.168)
222. Zhong Y, Jin C, Gan J, Wang X, Shi Z, Xia X, Peng X.
Toxicon . 2017 Oct;137:106-113. (IF 2.201)
223. Yao GD, Yang J, Li XX, Song XY, Hayashi T, Tashiro SI, Onodera S, Song SJ, Ikejima T.
Acta Pharmacol Sin . 2017 Oct;38(10):1401-1411. (IF 5.064)
224. Wu D, Wu J, Liu H, Yu M, Tao L, Dong S, Tong X.
Biomed Pharmacother . 2017 Oct;94:514-522. (IF 4.545)
225. Luo X, Dan Wang, Luo X, Zhu X, Wang G, Ning Z, Li Y, Ma X, Yang R, Jin S, Huang Y, Meng Y, Li X.
Redox Biol . 2017 Oct;13:508-521. (IF 9.986)
226. Yan X, Zhang G, Bie F, Lv Y, Ma Y, Ma M, Wang Y, Hao X, Yuan N, Jiang X.
SCI REP-UK . 2017 Oct 10;7(1):12920. (IF 3.998)
227. Souza CF, Baldissera MD, Bottari NB, Moreira KLS, da Rocha MIUM, da Veiga ML, Santos RCV, Baldisserotto B.
Mol Cell Biochem . 2017 Oct 31. (IF 2.795)
229. Wang B, Wang H, Xiong J, Zhou Q, Wu H, Xia L, Li L, Yu Z.
SCI REP-UK . 2017 Oct 26;7(1):14170. (IF 3.998)
230. Yu T, Lin J, Zhao J, Huang W, Zeng L, Fang Z, Xu N.
PLoS One . 2017 Nov 10;12(11):e0186184. (IF 2.74)
231. Huang Q, Sun M, Li M, Zhang D, Han F, Wu JC, Fukunaga K, Chen Z, Qin ZH.
Mol Neurobiol . 2017 Nov 21. (IF 4.5)
232. Yang X, Wang H, Huang C, He X, Xu W, Luo Y, Huang K.
SCI REP-UK . 2017 Nov 7;7(1):14669. (IF 3.998)
233. Luo C, Li Y, Guo L, Zhang F, Liu H, Zhang J, Zheng J, Zhang J, Guo S.
Adv Healthc Mater . 2017 Nov;6(21). (IF 7.367)
234. Li J, Yang YL, Li LZ, Zhang L, Liu Q, Liu K, Li P, Liu B, Qi LW.
BBA-BIOMEMBRANES . 2017 Nov;1863(11):2835-2847. (IF 3.411)
235. Xu X, Luo C, Zhang Z, Hu J, Gao X, Zuo Y, Wang Y, Zhu S.
Mol Med Rep . 2017 Nov;16(5):5972-5978. (IF 2.1)
236. Huang XT, Yue SJ, Li C, Huang YH, Cheng QM, Li XH, Hao CX, Wang LZ, Xu JP, Ji M, Chen C, Feng DD, Luo ZQ.
Endocrinology . 2017 Nov 1;158(11):3900-3913. (IF 3.934)
237. Sun GL, Li Z, Wang WZ, Chen Z, Zhang L, Li Q, Wei S, Li BW, Xu JH, Chen L, He ZY, Ying K, Zhang X, Xu H, Zhang DC, Xu ZK.
J Gastroenterol . 2017 Nov 4. (IF 6.132)
238. Zhu P, Xue J, Zhang ZJ, Jia YP, Tong YN, Han D, Li Q, Xiang Y, Mao XH, Tang B.
Cell Death Dis . 2017 Dec 13;8(12):3207. (IF 6.304)
239. Meng T, Lu B, Shao S, Yuan M, Liu X, Yuan H, Huang X, Hu F.
INT J PHARMACOL . 2017 Dec 20;534(1-2):368-377. (IF 0.692)
240. Xie K, Zhu M, Xiang P, Chen X, Kasimumali A, Lu R, Wang Q, Mou S, Ni Z, Gu L, Pang H.
Mol Cell Biol . 2017 Dec 13;38(1). pii: e00181-17. (IF 3.611)
241. Khan MR, Xiang S, Song Z, Wu M.
EMBO J . 2017 Dec 1;36(23):3483-3500. (IF 9.889)
242. Liu Y, Han M, Li X, Wang H, Ma M, Zhang S, Guo Y, Wang S, Wang Y, Duan N, Xu B, Yin J, Yao Y.
Hum Reprod . 2017 Dec 1;32(12):2465-2473. (IF 5.733)
243. Zhang Q,Deng Q,Zhang J,Ke J,Zhu Y,Wen RW,Ye Z,Peng H,Su ZZ,Wang C,Lou T
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;48(1):1-15. (IF 5.5)
244. Chen WR,Liu HB,Chen YD,Sha Y,Ma Q,Zhu PJ,Mu Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;47(5):2067-2076. (IF 5.5)
245. Zhu Z,Li R,Ma G,Bai W,Fan X,Lv Y,Luo J,Zeng W
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;47(6):2420-2431. (IF 5.5)
246. Zhao Q, Ye M, Yang W, Wang M, Li M, Gu C, Zhao L, Zhang Z, Han W, Fan W, Meng Y.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;45(3):1172-1190. (IF 5.5)
247. Liu L, Luo C, Luo Y, Chen L, Liu Y, Wang Y, Han J, Zhang Y, Wei N, Xie Z, Wu W, Wu G, Feng Y.
Oncogene . 2018 Jan 4;37(1):86-94. (IF 7.971)
248. Zhou H, Du W, Li Y, Shi C, Hu N, Ma S, Wang W, Ren J.
J Pineal Res . 2018 Jan;64(1). (IF 14.528)
249. Wang W, Shi Q, Dou S, Li G, Shi X, Jiang X, Wang Z, Yu D, Chen G, Wang R, Xiao H, Hou C, Feng J, Shen B, Ma Y, Han G.
Immunology . 2018 Jan;153(1):71-83. (IF 5.016)
250. Shen C, Li M, Zhang P, Guo Y, Zhang H, Zheng B, Teng H, Zhou T, Guo X, Huo R.
Mol Cell Proteomics . 2018 Jan;17(1):31-42. (IF 4.87)
251. Zhang Y, Wei J, Xu J, Leong WS, Liu G, Ji T, Cheng Z, Wang J, Lang J, Zhao Y, You L, Zhao X, Wei T, Anderson GJ, Qi S, Kong J, Nie G, Li S.
ACS APPL MATER INTER . 2018 Jan 24;10(3):2347-2353. (IF 8.758)
252. Fang WJ,Wang CJ,He Y,Zhou YL,Peng XD,Liu SK
Acta Pharmacol Sin . 2018 Jan;39(1):59-73. (IF 5.064)
253. He B,Yin C,Gong Y,Liu J,Guo H,Zhao R
J Cell Physiol . 2018 Jan;233(1):302-312. (IF 5.546)
254. Wang Y,Su H,Song X,Fiati Kenston SS,Zhao J,Gu Y
Int J Mol Med . 2018 Jan;41(1):233-241. (IF 3.098)
255. Zhang Z,Xu S,Wang Y,Yu Y,Li F,Zhu H,Shen Y,Huang S,Guo S
J COLLOID INTERF SCI . 2018 Jan 1;509:47-57. (IF 7.489)
256. Chen Z,Li Y,Wang Y,Qian J,Ma H,Wang X,Jiang G,Liu M,An Y,Ma L,Kang L,Jia J,Yang C,Zhang G,Chen Y,Gao W,Fu M,Huang Z,Tang H,Zhu Y,Ge J,Gong H,Zou Y
Theranostics . 2018 Jan 1;8(3):627-643. (IF 8.579)
257. Hao Zhou,Wenjuan Du,Ye Li,Chen Shi,Nan Hu,Sai Ma,Weihu Wang,Jun Ren
J Pineal Res. 2018 Jan;64(1).;doi: 10.1111/jpi.12450.
258. Zhang JJ, Zhang YZ, Peng JJ, Li NS, Xiong XM, Ma QL, Luo XJ, Liu B, Peng J.
Mech Ageing Dev . 2018 Jan;169:10-18. (IF 4.304)
259. Liu MX, Jin L, Sun SJ, Liu P, Feng X, Cheng ZL, Liu WR, Guan KL, Shi YH, Yuan HX, Xiong Y.
Oncogene . 2018 Jan 16. (IF 7.971)
261. Zhang Z, Xu S, Wang Y, Yu Y, Li F, Zhu H, Shen Y, Huang S, Guo S.
J COLLOID INTERF SCI . 2018 Jan 1;509:47-57. (IF 7.489)
262. Chen Z, Li Y, Wang Y, Qian J, Ma H, Wang X, Jiang G, Liu M, An Y, Ma L, Kang L, Jia J, Yang C, Zhang G, Chen Y, Gao W, Fu M, Huang Z, Tang H, Zhu Y, Ge J, Gong H, Zou Y.
Theranostics . 2018 Jan 1;8(3):627-643. (IF 8.579)
265. Zeng X, Yang J, Hu O, Huang J, Ran L, Chen M, Zhang Y, Zhou X, Zhu J, Zhang Q, Yi L, Mi M.
ANTIOXID REDOX SIGN . 2018 Feb 21. (IF 6.323)
266. Cheng C, Wang T, Song Z, Peng L, Gao M, Hermine O, Rousseaux S, Khochbin S, Mi JQ, Wang J.
CANCER MED-US . 2018 Feb;7(2):380-396. (IF 3.491)
267. Cai D, Hu S, Chen Y, Liu L, Yang S, Ma X, Chen S.
APPL BIOCHEM BIOTECH . 2018 Feb 1. (IF 2.277)
269. Wang T,Ning K,Sun X,Zhang C,Jin LF,Hua D
BMC Cancer . 2018 Feb 20;18(1):207. (IF 3.15)
270. Li Y,He ZC,Liu Q,Zhou K,Shi Y,Yao XH,Zhang X,Kung HF,Ping YF,Bian XW
J Cancer . 2018 Feb 23;9(5):880-889. (IF 3.565)
271. Wu X, Luo P, Rao W, Dai S, Zhang L, Ma W, Pu J, Yu Y, Wang J, Fei Z.
FRONT NEUROSCI-SWITZ . 2018 Feb 9;12:51. (IF 3.707)
272. Li J, Chen L, Liu Q, Tang M, Wang Y, Yu J.
Cancer Biol Ther . 2018 Feb 5:1-11. (IF 3.659)
273. Li Y, Liu Q, Sun J, Wang J, Liu X, Gao J.
Int J Mol Med . 2018 Feb 5. (IF 3.098)
274. Baldissera MD, Souza CF, Verdi CM, Dos Santos KLM, Da Veiga ML, da Rocha MIUM, Santos RCV, Vizzotto BS, Baldisserotto B.
J Fish Dis . 2018 Mar;41(3):469-474. (IF 2.318)
276. Liu Y,Wang Y,Ding W,Wang Y
Oxid Med Cell Longev . 2018 Mar 25;2018:5828120. (IF 5.076)
277. Wang C,Li L,Liu S,Liao G,Li L,Chen Y,Cheng J,Lu Y,Liu J
PLoS One . 2018 Mar 28;13(3):e0193473. (IF 2.74)
278. Li Z,Wang Y,Wang L,Zhou Z
PARASITE VECTOR . 2018 Mar 6;11(1):147. (IF 2.824)
279. Qiu M, Shi F, Dai F, Song R, Wang S, You Y, Zhao B.
J Ethnopharmacol . 2018 Mar 1;213:376-383. (IF 3.69)
280. Sun Y, Wang C, Meng Q, Liu Z, Huo X, Sun P, Sun H, Ma X, Peng J, Liu K.
J Cell Physiol . 2018 Apr;233(4):3066-3079. (IF 5.546)
281. Li H, Yang XL, Song HL, Zhang S, Long XZ.
Chemosphere . 2018 Apr;196:251-259. (IF 5.778)
282. Yu H,Wang D,Zou L,Zhang Z,Xu H,Zhu F,Ren X,Xu B,Yuan J,Liu J,Spencer PS,Yang X
Arch Toxicol . 2018 Apr;92(4):1363-1382. (IF 5.059)
283. Jin Q,Li R,Hu N,Xin T,Zhu P,Hu S,Ma S,Zhu H,Ren J,Zhou H
Redox Biol . 2018 Apr;14:576-587. (IF 9.986)
285. Zhang M,Tang J,Shan H,Zhang Q,Yang X,Zhang J,Li Y
Oxid Med Cell Longev . 2018 Apr 11;2018:5837123. (IF 5.076)
286. Shen Y,Wu L,Qin D,Xia Y,Zhou Z,Zhang X,Wu X
Part Fibre Toxicol . 2018 Apr 12;15(1):16. (IF 7.546)
287. Jin Q, Li R, Hu N, Xin T, Zhu P, Hu S, Ma S, Zhu H, Ren J, Zhou H.
Redox Biol . 2018 Apr;14:576-587. (IF 9.986)
288. Zhou DC, Su YH, Jiang FQ, Xia JB, Wu HY, Chang ZS, Peng WT, Song GH, Park KS, Kim SK, Cai DQ, Zheng L, Qi XF.
J Cell Physiol . 2018 May;233(5):4245-4257. (IF 5.546)
289. Cai J,Jiang Y,Zhang M,Zhao H,Li H,Li K,Zhang X,Qiao T
J Physiol Biochem . 2018 May;74(2):335-343. (IF 2.952)
290. Feng J,Li L,Ou Z,Li Q,Gong B,Zhao Z,Qi W,Zhou T,Zhong J,Cai W,Yang X,Zhao A,Gao G,Yang Z
Cell Mol Immunol . 2018 May;15(5):493-505. (IF 8.484)
291. Li Y,Liu Q,Sun J,Wang J,Liu X,Gao J
Int J Mol Med . 2018 May;41(5):2997-3005. (IF 3.098)
292. Yao Y,Huang JZ,Chen Y,Hu HJ,Tang X,Li X
Mol Med Rep . 2018 May;17(5):6997-7004. (IF 2.1)
293. Peng Q,Huo D,Li H,Zhang B,Li Y,Liang A,Wang H,Yu Q,Li M
CHEM-BIOL INTERACT . 2018 May 1;287:20-26. (IF 3.723)
294. Tao S,Niu L,Cai L,Geng Y,Hua C,Ni Y,Zhao R
Life Sci . 2018 May 15;201:81-88. (IF 3.647)
296. Shen Y,Wu L,Wang J,Wu X,Zhang X
Eur J Pharmacol . 2018 May 5;826:56-65. (IF 3.263)
297. Jia J,Zhang Y,Yuan X,Qin J,Yang G,Yu X,Wang B,Sun C,Li W
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 May 5;499(2):285-290. (IF 2.985)
298. Li J,Wu DD,Zhang JX,Wang J,Ma JJ,Hu X,Dong WG
WORLD J GASTROENTERO . 2018 May 7;24(17):1901-1910. (IF 3.665)
299. Wang X,Song Q
Cell Mol Biol Lett . 2018 May 8;23:21. (IF 3.451)
303. Chen S,Lv X,Hu B,Zhao L,Li S,Li Z,Qing X,Liu H,Xu J,Shao Z
Apoptosis . 2018 Jun;23(5-6):299-313. (IF 4.543)
304. Pan YX,Luo Z,Zhuo MQ,Wei CC,Chen GH,Song YF
Aquat Toxicol . 2018 Jun;199:12-20. (IF 4.344)
306. Chen X,Li L,Liu X,Luo R,Liao G,Li L,Liu J,Cheng J,Lu Y,Chen Y
Life Sci . 2018 Jun 15;203:291-304. (IF 3.647)
307. Zheng J,Shi L,Liang F,Xu W,Li T,Gao L,Sun Z,Yu J,Zhang J
FRONT NEUROSCI-SWITZ . 2018 Jun 19;12:414. (IF 3.707)
308. Xiaoqin Chen,Jing Sun,Huan Zhao,Ke Yang,Yuda Zhu,Hongrong Luo,Kui Yu,Hongsong Fan,Xingdong Zhang
J Mater Chem B. 2018 Jun 7;6(21):3586-3599.;doi: 10.1039/c8tb00416a.
310. Huang Q,Sun M,Li M,Zhang D,Han F,Wu JC,Fukunaga K,Chen Z,Qin ZH
Mol Neurobiol . 2018 Jul;55(7):6063-6075. (IF 4.5)
311. Kang J,Jia Z,Ping Y,Liu Z,Yan X,Xing G,Yan W
Arch Biochem Biophys . 2018 Jul 1;649:53-59. (IF 3.391)
312. Ma L,Bi KD,Fan YM,Jiang ZY,Zhang XY,Zhang JW,Zhao J,Jiang FL,Dong JX
TOXICOL RES-UK . 2018 Jul 10;7(6):1135-1143. (IF 2.283)
314. Li J,Song P,Jiang T,Dai D,Wang H,Sun J,Zhu L,Xu W,Feng L,Shin VY,Morrison H,Wang X,Jin H
Mol Ther . 2018 Jul 5;26(7):1828-1839. (IF 8.986)
315. Zhang Y,Wan J,Liu S,Hua T,Sun Q
Life Sci . 2018 Aug 15;207:23-29. (IF 3.647)
317. Yu B,Ma L,Jin J,Jiang F,Zhou G,Yan K,Liu Y
TOXICOL RES-UK . 2018 Aug 30;7(6):1081-1090. (IF 2.283)
318. Tang Q,Liu W,Zhang Q,Huang J,Hu C,Liu Y,Wang Q,Zhou M,Lai W,Sheng F,Li G,Zhang R
J Cell Mol Med . 2018 Sep;22(9):4474-4485. (IF 4.486)
320. Zhao H,Luo Y,Chen L,Zhang Z,Shen C,Li Y,Xu R
CELL STRESS CHAPERON . 2018 Sep;23(5):1079-1092. (IF 2.892)
323. Ma ZJ,Yan H,Wang YJ,Yang Y,Li XB,Shi AC,Jing-Wen X,Yu-Bao L,Li L,Wang XX
Biomed Pharmacother . 2018 Sep;105:334-349. (IF 4.545)
324. Yu D,Li M,Nie P,Ni B,Zhang Z,Zhou Y
J NEUROTRAUM . 2018 Sep 15;35(18):2183-2194. (IF 3.793)
325. Zhang D,Ma J
MED SCI MONITOR . 2018 Sep 21;24:6666-6672. (IF 1.918)
326. Zhou L,Zhan ML,Tang Y,Xiao M,Li M,Li QS,Yang L,Li X,Chen WW,Wang YL
Int J Oncol . 2018 Oct;53(4):1613-1624. (IF 3.899)
327. Wang S,Zhao Z,Feng X,Cheng Z,Xiong Z,Wang T,Lin J,Zhang M,Hu J,Fan Y,Reiter RJ,Wang H,Sun D
J Cell Mol Med . 2018 Oct;22(10):5132-5144. (IF 4.486)
329. Luo M,Mo J,Yu Q,Zhou S,Ning R,Zhang Y,Su C,Wang H,Cui J
Biomed Pharmacother . 2018 Oct;106:593-598. (IF 4.545)
331. Ma L,Niu W,Lv J,Jia J,Zhu M,Yang S
Cell Mol Neurobiol . 2018 Nov;38(8):1529-1537. (IF 3.606)
332. Feng X,Zhou J,Li J,Hou X,Li L,Chen Y,Fu S,Zhou L,Li C,Lei Y
Cell Death Dis . 2018 Nov 2;9(11):1117. (IF 6.304)
334. Zhang S,Wei M,Yue M,Wang P,Yin X,Wang L,Yang X,Liu H
Endocrine . 2018 Dec;62(3):588-601. (IF 3.235)
335. Feng Y,Wu M,Li S,He X,Tang J,Peng W,Zeng B,Deng C,Ren G,Xiang T
J EXP CLIN CANC RES . 2018 Dec 13;37(1):313. (IF 7.068)
336. Qiu M,Zhang S,Ke L,Tang H,Zeng X,Liu J
Oncol Lett. 2019 Jan;17(1):757-764. (IF 2.311)
337. Ding L,Gu H,Lan Z,Lei Q,Wang W,Ruan J,Yu M,Lin J,Cui Q
Oncol Rep. 2019 Jan;41(1):559-569. (IF 3.417)
338. Liu H,Huang H,Li R,Bi W,Feng L,E L,Hu M,Wen W
Biomed Pharmacother. 2019 Jan;109:957-968. (IF 4.545)
339. Hu Q,Niu Q,Song H,Wei S,Wang S,Yao L,Li YP
Biomed Pharmacother. 2019 Jan;109:876-885. (IF 4.545)
340. Wang C,Tao W,Ni S,Chen Q
Int J Biol Sci. 2019 Jan 1;15(2):395-403. (IF 4.858)
341. Wu G,Zhang Z,Chen X,Yu Q,Ma X,Liu L
Ecotoxicol Environ Saf. 2019 Jan 15;167:301-308.
342. Zhang L,Qi Y,ALuo Z,Liu S,Zhang Z,Zhou L
Food Funct. 2019 Jan 22;10(1):216-223. (IF 4.171)
344. Zhou Q,Xu J,Liu M,He L,Zhang K,Yang Y,Yang X,Zhou H,Tang M,Lu L,Chen Z,Chen L,Li L
J Cell Physiol. 2019 Jan 31; (IF 5.546)
345. Mao J,Li Y,Li S,Li J,Tian Y,Feng S,Liu X,Bian Q,Li J,Hu Y,Zhang L,Ji H
Evid Based Complement Alternat Med. 2019 Jan 6;2019:1216305.
346. Li J,Li N,Yan S,Lu Y,Miao X,Gu Z,Shao Y
Mol Med Rep. 2019 Feb;19(2):1318-1330. (IF 2.1)
347. Qi L,Cui EH,Ji CM,Zhang XB,Wang ZA,Sun YZ,Xu JC,Zhai XF,Chen ZJ,Li J,Zheng JY,Yu RT
Am J Transl Res. 2019 Feb 15;11(2):1073-1083. eCollection 2019. (IF 3.375)
348. Zhao B,Sun LK,Jiang X,Zhang Y,Kang J,Meng H,Li H,Su J
Eur J Pharmacol. 2019 Feb 15;845:56-64. (IF 3.263)
350. Tuo L,Xiang J,Pan X,Hu J,Tang H,Liang L,Xia J,Hu Y,Zhang W,Huang A,Wang K,Tang N
J Exp Clin Cancer Res. 2019 Feb 4;38(1):50.
352. Zuo Y,Hu J,Xu X,Gao X,Wang Y,Zhu S
Mol Med Rep. 2019 Mar;19(3):2211-2219. (IF 2.1)
353. Zhou Y,Niu W,Luo Y,Li H,Xie Y,Wang H,Liu Y,Fan S,Li Z,Xiong W,Li X,Ren C,Tan M,Li G,Zhou M
Cancer Sci. 2019 Mar;110(3):939-949. (IF 4.966)
354. Zhao Z,Qu W,Wang K,Chen S,Zhang L,Wu D,Chen Z
Biomed Pharmacother. 2019 Mar;111:901-908. (IF 4.545)
355. Zhuang C,Zhuang C,Luo X,Huang X,Yao L,Li J,Li Y,Xiong T,Ye J,Zhang F,Gui Y
J Cell Mol Med. 2019 Mar;23(3):2163-2173. (IF 4.486)
356. Xiao Y,Zhang Y,Chen Y,Li J,Zhang Z,Sun Y,Shen H,Zhao Z,Huang Z,Zhang W,Chen W,Shen Z
Hum Gene Ther. 2019 Mar;30(3):286-301. (IF 4.273)
357. Yu Z,Zhou R,Zhao Y,Pan Y,Liang H,Zhang JS,Tai S,Jin L,Teng CB
Cell Prolif. 2019 Mar;52(2):e12568.
358. Yao J,Liu Y,Wang J,Jiang Q,She D,Guo H,Sun N,Pang Z,Deng C,Yang W,Shen S
Biomaterials. 2019 Mar;195:51-62. (IF 10.317)
360. Du S,Li C,Lu Y,Lei X,Zhang Y,Li S,Liu F,Chen Y,Weng D,Chen J
Theranostics. 2019 Mar 7;9(7):1878-1892. (IF 8.579)
361. Liu K,Yu W,Wei W,Zhang X,Tian Y,Sherif M,Liu X,Dong C,Wu W,Zhang L,Chen J
J Lipid Res. 2019 Apr;60(4):767-782. (IF 4.483)
362. Zhang L,Wang H,Zhou X,Mao L,Ding K,Hu Z
J Cell Mol Med. 2019 Apr;23(4):2995-3009. (IF 4.486)
363. Dai C,Tang S,Biao X,Xiao X,Chen C,Li J
Mol Biol Rep. 2019 Apr;46(2):1963-1972. (IF 1.402)
364. Xue RQ,Yu XJ,Zhao M,Xu M,Wu Q,Cui YL,Yang S,Li DL,Zang WJ
Free Radic Biol Med. 2019 Apr;134:119-132.
366. Zhu F,Yan P,Zhang J,Cui Y,Zheng M,Cheng Y,Guo Y,Yang X,Guo X,Zhu H
J Cell Mol Med. 2019 Apr;23(4):2583-2594. (IF 4.486)
367. Li H,Fu L,Liu B,Lin X,Dong Q,Wang E
Gene. 2019 Apr 20;693:16-24. (IF 2.984)
369. Xu B,Wang T,Xiao J,Dong W,Wen HZ,Wang X,Qin Y,Cai N,Zhou Z,Xu J,Wang H
Biochem Pharmacol. 2019 May;163:234-249. (IF 4.96)
370. Deng XH,Liu JJ,Sun XJ,Dong JC,Huang JH
Acta Pharmacol Sin. 2019 May;40(5):658-665. (IF 5.064)
371. Xue YN,Liu YN,Su J,Li JL,Wu Y,Guo R,Yu BB,Yan XY,Zhang LC,Sun LK,Li Y
Cancer Med. 2019 May;8(5):2462-2473.
372. Yin J,Xia W,Wu M,Zhang Y,Huang S,Zhang A,Jia Z
Chem Biol Interact. 2019 May 1;304:73-82.
373. Zhang L,Li S,Wang R,Chen C,Ma W,Cai H
Biomed Pharmacother. 2019 Jun;114:108825. (IF 4.545)
375. Bao Z,Dai X,Wang P,Tao Y,Chai D
Cell Cycle. 2019 Jun;18(12):1379-1392. (IF 3.699)
376. Li H,Xu H,Xing R,Pan Y,Li W,Cui J,Lu Y
Pathol Res Pract. 2019 Jun;215(6):152409. (IF 2.05)
377. Wang W,Yao GD,Shang XY,Zhang YY,Song XY,Hayashi T,Zhang Y,Song SJ
Free Radic Res. 2019 Jun;53(6):655-668.
378. Xu C,Xu J,Ji G,Liu Q,Shao W,Chen Y,Gu J,Weng Z,Zhang X,Wang Y,Gu A
FASEB J. 2019 Jun;33(6):7427-7436. (IF 4.966)
379. Guo X,Liu WL,Yang D,Shen ZQ,Qiu ZG,Jin M,Li JW
J Pathol. 2019 Jun;248(2):155-163. (IF 5.979)
380. Gao W,Weng T,Wang L,Shi B,Meng W,Wang X,Wu Y,Jin L,Fei L
Mol Med Rep. 2019 Jun;19(6):5397-5405. (IF 2.1)
381. Zhu Y, Ji JJ, Yang R, Han XQ, Sun XJ, Ma WQ, Liu NF.
Cell Signal. 2019 Jun;58:53-64.
382. Yu Y,Feng S,Wei S,Zhong Y,Yi G,Chen H,Liang L,Chen H,Lu X
Cytokine. 2019 Jul;119:175-181. (IF 2.952)
384. Zhou XL,Wu X,Xu QR,Zhu RR,Xu H,Li YY,Liu S,Huang H,Xu X,Wan L,Wu QC,Liu JC
J Cell Physiol. 2019 Jul;234(7):11835-11841. (IF 5.546)
386. Sheng JW,Liu DM,Jing L,Xia GX,Zhang WF,Jiang JR,Tang JB
Mol Med Rep. 2019 Jul;20(1):198-204. (IF 2.1)
387. Sun T,Du B,Diao Y,Li X,Chen S,Li Y
BMB Rep. 2019 Jul;52(7):457-462. (IF 3.167)
388. Guo W,Gao J,Chen Q,Ma B,Fang Y,Liu X,Chen G,Liu JZ
Phytopathology. 2019 Jul;109(7):1171-1183. (IF 3.234)
389. Zhang Z,Cao R,Jin L,Zhu W,Ji Y,Xu X,Zhu L
Sci Total Environ. 2019 Jul 10;673:83-91. (IF 6.551)
390. Nan LP,Wang F,Ran D,Zhou SF,Liu Y,Zhang Z,Huang ZN,Wang ZY,Wang JC,Feng XM,Zhang L
Connect Tissue Res. 2019 Jul 11:1-14; (IF 2.795)
391. Wang Y,Ni J,Gao C,Xie L,Zhai L,Cui G,Yin X
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2019 Jul 13;93:240-249.
392. Zhang L,Li F,Su X,Li Y,Wang Y,Fang R,Guo Y,Jin T,Shan H,Zhao X,Yang R,Shan H,Liang H
Exp Mol Med. 2019 Jul 4;51(7):73. (IF 5.418)
393. Wang Y,Mao X,Chen H,Feng J,Yan M,Wang Y,Yu Y
Int Immunopharmacol. 2019 Aug;73:471-481. (IF 3.943)
394. Chen Z,Yang D,Jiang X,Tian L,Sun J,Tian D,Bai W
Food Chem Toxicol. 2019 Aug;130:1-11. (IF 4.679)
395. Zhang M,Shi R,Zhang Y,Shan H,Zhang Q,Yang X,Li Y,Zhang J
J Cell Physiol. 2019 Aug;234(8):14210-14220. (IF 5.546)
396. Chen YY,Wen SY,Deng CM,Yin XF,Sun ZH,Jiang MM,He QY
Proteomics. 2019 Aug;19(15):e1900092. (IF 3.254)
397. Li J,Li X,Wu L,Pei M,Li H,Jiang Y
Cell Biol Int. 2019 Aug;43(8):921-930. (IF 2.571)
399. Yuan Y,Chen Y,Peng T,Li L,Zhu W,Liu F,Liu S,An X,Luo R,Cheng J,Liu J,Lu Y
Clin Sci (Lond). 2019 Aug 14;133(15):1759-1777.
400. Zhang Y,Liu Y,Bi X,Hu C,Ding F,Ding W
Mediators Inflamm. 2019 Aug 18;2019:2789014.
402. Zhao YP,Wang F,Jiang W,Liu J,Liu BL,Qi LW,Zhou W
J Drug Target. 2019 Sep;27(8):896-902. (IF 3.38)
403. Zhong J,Ouyang H,Sun M,Lu J,Zhong Y,Tan Y,Hu Y
Cell Stress Chaperones. 2019 Sep;24(5):991-1003.
404. Wang M,Wang R,Xie X,Sun G,Sun X
Biomed Pharmacother. 2019 Sep;117:109143. (IF 4.545)
405. Du B,Sun T,Li X,Diao Y,Li Y
Cancer Med. 2019 Sep;8(11):5341-5351.
407. Yang N,Ma H,Jiang Z,Niu L,Zhang X,Liu Y,Wang Y,Cheng S,Deng Y,Qi H,Wang Z
Biochem Biophys Res Commun. 2019 Sep 10;517(1):111-117.
408. Lu X,Wu N,Yang W,Sun J,Yan K,Wu J
Onco Targets Ther. 2019 Sep 12;12:7489-7500.
409. Wu W,Zhao D,Shah SZA,Zhang X,Lai M,Yang D,Wu X,Guan Z,Li J,Zhao H,Li W,Gao H,Zhou X,Qiao J,Yang L
Cell Death Dis. 2019 Sep 24;10(10):710. (IF 6.304)
410. Feng C,Li D,Chen M,Jiang L,Liu X,Li Q,Geng C,Sun X,Yang G,Zhang L,Yao X
Chem Biol Interact. 2019 Sep 25;311:108795.
411. Zhang J,Sheng J,Dong L,Xu Y,Yu L,Liu Y,Huang X,Wan S,Lan HY,Wang H
Cardiovasc Res. 2019 Sep 1;115(11):1617-1628.
412. Jingjing An,Yu Zhou,Mengjun Zhang,Yunzhen Xie,Sujie Ke,Libin Liu,Xiaodong Pan,Zhou Chen
Behav Brain Res. 2019 Sep 16;370:111932.;doi: 10.1016/j.bbr.2019.111932.
413. Fu C,Cao Y,Li B,Xu R,Sun Y,Yao Y
J Cell Biochem. 2019 Oct;120(10):17731-17743. (IF 4.237)
414. Su X,Lin D,Luo D,Sun M,Wang X,Ye J,Zhang M,Zhang Y,Xu X,Yu C,Guan Q
J Cell Mol Med. 2019 Oct;23(10):6859-6871. (IF 4.486)
415. Fan Y,Zhang Y,Liu Y,Xu W,Yang Y,Hao Y,Tao L
J Cell Biochem. 2019 Oct;120(10):16811-16823. (IF 4.237)
416. Sun J,Tao R,Mao T,Feng Z,Guo Q,Zhang X
Toxicol Appl Pharmacol. 2019 Oct 1;380:114696.
417. Liu SL,Zhou YM,Tang DB,Zhou N,Zheng WW,Tang ZH,Duan CW,Chen J
Biochem Biophys Res Commun. 2019 Oct 15;518(2):212-218.
418. Zhang X,Liu T,Li Z,Feng Y,Corpe C,Liu S,Zhang J,He X,Liu F,Xu L,Shen L,Li S,Xia Q,Peng X,Zhou X,Chen W,Zhang X,Xu J,Wang J
Theranostics. 2019 Oct 18;9(26):8109-8126. (IF 8.579)
419. Wang X,Lu S,He C,Wang C,Wang L,Piao M,Chi G,Luo Y,Ge P
Biochem Biophys Res Commun. 2019 Oct 20;518(3):590-597.
420. Su Z,Xiong H,Pang J,Lin H,Lai L,Zhang H,Zhang W,Zheng Y
Oxid Med Cell Longev. 2019 Oct 27;2019:6150148. (IF 5.076)
422. Wu XT,Xiao W,Cao RY,Yang X,Pan F,Sun LW,Fan YB
Bone. 2019 Nov;128:112056. (IF 4.147)
424. Ieong C,Ma J,Lai W
J Oral Pathol Med. 2019 Nov;48(10):919-928. (IF 2.495)
425. Wei Y,Zhang Y,Meng Q,Cui L,Xu C
Am J Transl Res. 2019 Nov 15;11(11):6838-6849. eCollection 2019. (IF 3.375)
426. Du W,Liu N,Zhang Y,Liu X,Yang Y,Chen W,He Y
Biochem Cell Biol. 2019 Nov 19; (IF 2.46)
427. Liu Y,Liu W,Wang X,Wan Z,Gu F,Ma L,Leng Y
Biochem Biophys Res Commun. 2019 Nov 19;519(4):803-811.
428. Zhao W,Xu Z,Cao J,Fu Q,Wu Y,Zhang X,Long Y,Zhang X,Yang Y,Li Y,Mi W
J Neuroinflammation. 2019 Nov 20;16(1):230.
429. Zhou J,Zhang S,Chen Z,He Z,Xu Y,Li Z
Cell Death Dis. 2019 Nov 25;10(12):885. (IF 6.304)
430. Wu SC,Yang ZQ,Liu F,Peng WJ,Qu SQ,Li Q,Song XB,Zhu K,Shen JZ
Front Microbiol. 2019 Nov 5;10:2489. (IF 4.235)
431. Zhang XM,Li Y,Gu YX,Zhang CN,Lai HC,Shi JY
Int J Nanomedicine. 2019 Nov 6;14:8693-8706.
432. Xiaodong Zhang,Xiping Han,Peng Zhang,Tingting Zhou,Yun Chen,Jian Jin,Xin Ma
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2019 Nov;46(11):1053-1060.;doi: 10.1111/1440-1681.13160.
433. Guo M,Zhou X,Han X,Zhang Y,Jiang L
Oncol Lett. 2019 Dec;18(6):6899-6908. (IF 2.311)
434. Wang J,Wu D,Zhang J,Liu H,Wu J,Dong W
Dig Dis Sci. 2019 Dec;64(12):3528-3538.
435. Liu K,Jing MJ,Liu C,Yan DY,Ma Z,Wang C,Deng Y,Liu W,Xu B
Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Dec;125(6):536-547.
437. Li D,Jiao W,Liang Z,Wang L,Chen Y,Wang Y,Liang Y,Niu H
Biofactors. 2020 Jan;46(1):64-75. (IF 4.734)
438. Yang X,Zhao H,Luo C,Du L,Cheng J,Xie J,Jiang D,Fu Y
Appl Environ Microbiol. 2020 Feb 18;86(5). pii: e02291-19.
440. Dong X,Zheng Z,Lin P,Fu X,Li F,Jiang J,Zhu P
Cell Mol Immunol. 2020 Mar;17(3):261-271. (IF 8.484)
441. Qu C,Yan C,Cao W,Li F,Qu Y,Guan K,Si C,Yu Z,Qu Z
IUBMB Life. 2020 Mar;72(3):465-475. (IF 3.244)
442. Yi L,Juan W,Gang C,Leiming Z,Jianning Z
Cell Mol Neurobiol. 2020 Apr;40(3):447-457. (IF 3.606)
443. Jingyi Zhu,Ping Li,Yuan-Guo Zhou,Jian Ye
Neurosci Bull. 2020 Apr 10.;doi: 10.1007/s12264-020-00490-x.
444. Li Z,Jiang T,Lu Q,Xu K,He J,Xie L,Chen Z,Zheng Z,Ye L,Xu K,Zhang H,Hu A
Cell Mol Neurobiol. 2020 May;40(4):587-602. (IF 3.606)
购物车
会员
顶部