中文 | English
订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
细胞相关> 细胞组织染色> 荧光染色
Lyso-Tracker Red (溶酶体红色荧光探针)
产品编号: C1046
产品包装:50μl
选择包装
价格: ¥ 381.00
产品简介
使用说明
产品文件
相关产品
相关论文
产品问答
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
C1046 Lyso-Tracker Red (溶酶体红色荧光探针) 50μl 381.00元

Lyso-Tracker Red是一种溶酶体(lysosome)红色荧光探针,能通透细胞膜,可以用于活细胞溶酶体特异性荧光染色。
Lyso-Tracker Red为采用Molecular Probes公司的DND-99进行了荧光标记的带有弱碱性的荧光探针,其中仅弱碱可部分提供质子,以维持pH在中性,可以选择性地滞留在偏酸性的溶酶体中,从而实现对于溶酶体的特异性荧光标记。中性红(Neutral Red)和吖啶橙(Acridine Orange)也都可以对溶酶体进行荧光染色,但中性红和吖啶橙的染色缺乏特异性。Lyso-Tracker Red适用于活细胞溶酶体的荧光染色,但不适合用于固定细胞溶酶体的荧光染色。Lyso-Tracker Red分子的化学结构式参考图1。
图1.Lyso-Tracker Red的化学结构式。 Lyso-Tracker Red的分子式为C20H24BF2N5O,分子量为399.25,最大激发波长为577nm,最大发射波长为590nm。Lyso-Tracker Red的激发光谱和发射光谱参考图2。
图2.Lyso-Tracker Red的激发光谱和发射光谱。 Lyso-Tracker Red是嗜酸性荧光探针,用于活细胞内酸性细胞器的标记和示踪。这些探针具有几个重要特征,包括高度选择靶向酸性细胞器和在纳摩尔浓度有效标记活细胞。Lyso-Tracker Red必须在极低浓度(通常约50nM)下才能获得优异的选择性。这些探针的滞留(retention)机制虽然没有被研究清楚,但很可能与酸性细胞器的质子化和滞留性有关,Lyso-Tracker Red探针的内吞作用动力学研究显示染料进入活细胞的摄入时间仅几秒即可。然而,这些溶酶体探针会导致溶酶体被碱化,长期孵育会诱使溶酶体pH值的增加。因此,建议成像前用探针孵育细胞的时间不能太久。Lyso-Tracker Red探针具体使用浓度和孵育时间需要根据自身实验条件和具体细胞种类来进行摸索以达到满意的染色效果。Lyso-Tracker Red在活细胞中染色效果参考图3。
图3.Lyso-Tracker Red对于NRK-52E(大鼠肾小管上皮细胞)的染色效果。Mito-Tracker Green (C1048)染色的NRK-52E细胞其线粒体呈现绿色荧光(图B),Lyso-Tracker Red (C1046)染色的NRK-52E细胞其溶酶体呈现红色荧光(图C),绿色荧光、红色荧光及细胞核蓝色荧光的叠加(merge)效果见图D。其中细胞核使用Hoechst 33342 (C1027)染色。实际检测效果会因实验条件、检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
Lyso-Tracker Red适用于活细胞溶酶体的荧光染色,但不适合用于固定细胞溶酶体的荧光染色。如果经Lyso-Tracker Red染色后的细胞需要进行固定操作,可以尝试3%的戊二醛(glutaraldehyde)。
按照1:20000的比例稀释,可以配制1000ml Lyso-Tracker Red工作液。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C1046 Lyso-Tracker Red (1mM) 50µl
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,半年有效。
注意事项:
Lyso-Tracker Red (1mM)在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。对于微量的液体,每次使用前先离心数秒钟,使液体充分沉降到管底。
荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
Lyso-Tracker Red适用于活细胞溶酶体荧光染色,但不适合用于固定细胞溶酶体的荧光染色。如果经Lyso-Tracker Red染色后的细胞需要进行固定操作,可以尝试3%的戊二醛(glutaraldehyde)。
需自备盖玻片载玻片(可以向碧云天订购)。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.Lyso-Tracker Red工作液的配制:
a.取少量Lyso-Tracker Red按照1:13333-1:20000的比例加入到细胞培养液或适当的溶液(例如含钙镁离子的HBSS)中,使最终浓度为50-75nM。例如取1µl Lyso-Tracker Red加入到20ml或13.33ml细胞培养液或适当的溶液(例如含钙镁离子的HBSS)中。混匀后即为Lyso-Tracker Red工作液。HBSS with Ca2+ & Mg2+ (C0219)可以向碧云天订购。
b.Lyso-Tracker Red工作液使用前需37℃预温育。
注:工作液中Lyso-Tracker Red的浓度可以根据实际情况进行适当调整。为降低背景,在染色效果可以接受的范围内,建议尽量使用较低浓度的Lyso-Tracker Red。
2.溶酶体的荧光标记:
a.去除细胞培养液,加入步骤1配制好的并37℃预温育的Lyso-Tracker Red染色工作液,与细胞37℃共孵育5-60分钟。
b.去除Lyso-Tracker Red染色工作液,加入新鲜的细胞培养液。
c.随后通常用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜进行观察。此时可观察到溶酶体呈明亮的强荧光染色。如果染色效果欠佳,可以提高Lyso-Tracker Red染色工作液中Lyso-Tracker Red的浓度或在推荐的时间范围内适当延长染色时间。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
C1002 DAPI 5mg/ml×0.2ml
C1005/C1006 DAPI染色液 10ml/50ml
C1011 Hoechst 33258 10mg
C1017/C1018 Hoechst 33258染色液 10ml/50ml
C1022 Hoechst 33342 10mg
C1025/C1026 Hoechst 33342染色液 10ml/50ml
C1027/C1028/C1029 Hoechst 33342活细胞染色液(100X) 0.1ml/0.5ml/3ml
C1033 Actin-Tracker Green (微丝绿色荧光探针) 0.2ml
C1036 DiI (细胞膜红色荧光探针) 10mg
C1038 DiO (细胞膜绿色荧光探针) 10mg
C1039-10mg DiD (细胞膜远红外荧光探针) 10mg
C1041 ER-Tracker Red (内质网红色荧光探针) 20μl
C1042S ER-Tracker Green (内质网绿色荧光探针) 20μl
C1043 Golgi-Tracker Red (高尔基体红色荧光探针) 1mg
C1045S Golgi-Tracker Green (高尔基体绿色荧光探针) 1mg
C1046 Lyso-Tracker Red (溶酶体红色荧光探针) 50μl
C1047S Lyso-Tracker Green (溶酶体绿色荧光探针) 50μl
C1048 Mito-Tracker Green (线粒体绿色荧光探针) 50μg
C1049B-50μg Mito-Tracker Red CMXRos (线粒体红色荧光探针) 50μg
C1049B-250μg Mito-Tracker Red CMXRos (线粒体红色荧光探针) 50μg×5
C1050 Tubulin-Tracker Red (抗体法微管红色荧光探针) 40μl
C1051S Tubulin-Tracker Green (抗体法微管绿色荧光探针) 40μl
C1991S 细胞膜红色荧光染色试剂盒(DiI) 200-1000次
C1993S 细胞膜绿色荧光染色试剂盒(DiO) 200-1000次
C1995S 细胞膜远红外荧光染色试剂盒(DiD) 200-1000次
C2005 JC-1 1mg
C2007 Rhodamine 123 5mg


物质安全数据单
输入右侧验证码点击下载:
更换校验码
质检证书
输入批号搜寻COA
搜索
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Ningke Fan, Xintong Bian, Meng Li, Junman Chen, Haiping Wu, Qiling Peng, Huijie Bai, Wenqian Cheng, Liangsheng Kong, Shijia Ding, Siqiao Li, Wei Cheng
Sci Adv. 2022 May 20;8(20):eabn7382.;doi: 10.1126/sciadv.abn7382. (IF 13.116)
2. Yingying Shi, Jiaxin Huang, Yu Liu, Jing Liu, Xuemeng Guo, Jianhua Li, Liming Gong, Xin Zhou, Guofeng Cheng, Yunqing Qiu, Jian You, Yan Lou
Sci Adv. 2022 Nov 25;8(47):eabo1827.;doi: 10.1126/sciadv.abo1827. (IF 13.116)
3. Bin Zhao, Yingshuai Wang, Xianxian Yao, Danyang Chen, Mingjian Fan, Zhaokui Jin, Qianjun He
Nat Commun. 2021 Mar 1;12(1):1345.;doi: 10.1038/s41467-021-21618-1. (IF 12.121)
4. Huawei Wang, Xiajing Shan, Mengtian Ren, Mengdi Shang, Chuanzheng Zhou
Nucleic Acids Res. 2021 Dec 2;49(21):12306-12319.;doi: 10.1093/nar/gkab1121. (IF 11.501)
5. Han J, Wang Q, Zhang Z, Gong T, Sun X.
Small. 2014 Feb 12;10(3):524-35. (IF 11.459)
6. Du F, Min Y, Zeng F, Yu C, Wu S.
Small. 2014 Mar 12;10(5):964-72. (IF 11.459)
7. Liu G, Ma S, Li S, Cheng R, Meng F, Liu H, Zhong Z.
Biomaterials. 2010;31(29):7575-85. (IF 10.317)
8. Huang X, Zhuang J, Teng X, Li L, Chen D, Yan X, Tang F.
Biomaterials. 2010;31(24):6142-53. (IF 10.317)
9. Hu Q, Wang J, Shen J, Liu M, Jin X, Tang G, Chu PK.
Biomaterials. 2012 Feb;33(4):1135-45. (IF 10.317)
10. Chen Y, Chen H, Zhang S, Chen F, Sun S, He Q, Ma M, Wang X, Wu H, Zhang L, Zhang L, Shi J.
Biomaterials. 2012 Mar;33(7):2388-98. (IF 10.317)
11. Liu M, Li ZH, Xu FJ, Lai LH, Wang QQ, Tang GP, Yang WT.
Biomaterials. 2012 Mar;33(7):2240-50. (IF 10.317)
12. Zhang E, Luo S, Tan X, Shi C.
Biomaterials. 2014 Jan;35(2):771-8. (IF 10.317)
13. Ma K, Fu D, Yu D, Cui C, Wang L, Guo Z, Mao C.
Biomaterials. 2017 Jan 2;121:55-63. (IF 10.317)
14. Liu Z, Ren F, Zhang H, Yuan Q, Jiang Z, Liu H, Sun Q, Li Z
Biomaterials. 2019 Oct;219:119364. (IF 10.317)
15. Huang BH, Geng ZR, Ma XY, Zhang C, Zhang ZY, Wang ZL.
Biosens Bioelectron. 2016 Sep 15;83:213-20. (IF 10.257)
16. Lu-Ying Duan, Jin-Wen Liu, Ru-Qin Yu, Jian-Hui Jiang
Biosens Bioelectron. 2021 Apr 1;177:112976.;doi: 10.1016/j.bios.2021.112976. (IF 10.257)
17. Chaofeng Tu, Haiyu Li, Xuyang Liu, Ying Wang, Wei Li, Lanlan Meng, Weili Wang, Yong Li, Dongyan Li, Juan Du, Guangxiu Lu, Ge Lin, Yue-Qiu Tan
Autophagy. 2021 Nov;17(11):3848-3864.;doi: 10.1080/15548627.2021.1894058. (IF 9.77)
18. Zhang J, Zhang X, Liu G, Chang D, Liang X, Zhu X, Tao W, Mei L.
Theranostics. 2016 Sep 12;6(12):2099-2113. (IF 8.579)
19. Xia Yuan, Wen Nie, Zhiyao He, Jingyun Yang, Bin Shao, Xuelei Ma, Xiangxian Zhang, Zhenfei Bi, Lu Sun, Xiao Liang, Yan Tie, Yu Liu, Fei Mo, Dan Xie, Yuquan Wei, Xiawei Wei
Theranostics. 2020 Mar 15;10(10):4589-4605.;doi: 10.7150/thno.34065. (IF 8.579)
20. Hongxia Tang, Chaoqun Li, Yue Zhang, Hongyue Zheng, Ying Cheng, Jingjing Zhu, Xiaojie Chen, Zhihong Zhu, Ji-Gang Piao, Fanzhu Li
Theranostics. 2020 Aug 2;10(21):9865-9887.;doi: 10.7150/thno.46771. (IF 8.579)
21. Lei Wang, Xiuxiu Niu, Qingling Song, Jiajia Jia, Yongwei Hao, Cuixia Zheng, Kaili Ding, Huifang Xiao, Xinxin Liu, Zhenzhong Zhang, Yun Zhang
J Control Release. 2020 Feb;318:197-209.;doi: 10.1016/j.jconrel.2019.10.017. (IF 7.727)
22. Jialin G, Xuefan G, Huiwen Z.
BIOCHEM BIOPH RES CO. 2010 Nov 26;402(4):588-94. (IF 2.985)
23. Wu Z, Tang M, Tian T, Wu J, Deng Y, Dong X, Tan Z, Weng X, Liu Z, Wang C, Zhou X.
Talanta. 2011 Dec 15;87:216-21. (IF 5.339)
24. Gan Q, Dai D, Yuan Y, Qian J, Sha S, Shi J, Liu C.
Biomed Microdevices. 2012 Apr;14(2):259-70. (IF 2.176)
25. Hao X, Wu J, Shan Y, Cai M, Shang X, Jiang J, Wang H.
J PHYS-CONDENS MAT. 2012 Apr 25;24(16):164207. (IF 2.707)
26. Sun X, Chen J, Chen H, Liang W.
Pharmazie. 2012 May;67(5):426-31. (IF 1.198)
28. Qi Gan, Xunyu Lu, Wenjie Dong, Yuan Yuan, Jiangchao Qian, Yongsheng Li, Jianlin Shi and Changsheng Liu.
J MATER CHEM. 2012 Jun;31:15960-8. (IF 6.626)
29. Gao J, Xia L, Lu M, Zhang B, Chen Y, Xu R, Wang L.
Mol Biol Rep. 2012 Sep;39(9):8883-9. (IF 1.402)
30. He H, Xiao H, Kuang H, Xie Z, Chen X, Jing X, Huang Y.
COLLOID SURFACE B. 2014 May 1;117:75-81. (IF 4.389)
31. Wu F, Xu HD, Guan JJ, Hou YS, Gu JH, Zhen XC, Qin ZH.
Neuroscience. 2015 Jan 22;284:900-11. (IF 3.056)
33. Sui L, Zhang RH, Zhang P, Yun KL, Zhang HC, Liu L, Hu MX.
BIOSCIENCE REP. 2015 Mar 31;35(2).pii:e00186. (IF 2.942)
34. Gao W, Liang JX, Liu S, Liu C, Liu XF, Wang XQ, Yan Q.
Int J Clin Exp Med. 2015 Mar 15;8(3):3401-10. (IF 0.166)
35. Chen C, Hu H, Qiao M, Zhao X, Wang Y, Chen K, Guo X, Chen D.
INT J PHARMACOL. 2015 Mar 1;480(1-2):116-27. (IF 0.692)
36. Fan Z, Chen C, Pang X, Yu Z, Qi Y, Chen X, Liang H, Fang X, Sha X.
PLoS One. 2015 Apr 1;10(4):e0120129. (IF 2.74)
37. Ji GR, Yu NC, Xue X, Li ZG.
Int J Biol Sci. 2015 May 23;11(7):803-12. (IF 4.858)
38. Jin Y, Chen S, Duan J, Jia G, Zhang J.
J Inorg Biochem. 2015 May;146:28-36. (IF 3.212)
39. Li LM, Ruan GX, HuangFu MY, Chen ZL, Liu HN, Li LX, Hu YL, Han M, Davidson G, Levkin PA, Gao JQ.
INT J PHARMACOL. 2015 Jul 5;488(1-2):1-11. (IF 0.692)
40. Yao X, Jiang J, Wang X, Huang C, Li D, Xie K, Xu Q, Li H, Li Z, Lou L, Fang J.
BREAST CANCER RES TR. 2015 Aug;153(1):123-33. (IF 3.831)
41. Zhou J, Xi C, Wang W, Yang Y, Qiu Y, Huang Z.
Toxicol Lett. 2015 Aug 5;236(3):168-83. (IF 3.569)
42. Lai L, Jin JC, Xu ZQ, Mei P, Jiang FL, Liu Y.
Chemosphere. 2015 Sep;135:240-9. (IF 5.778)
43. Wang M, Wang L, Guo Y, Sun R, Yue F, Yi Q, Song L.
Dev Comp Immunol. 2015 Oct;52(2):192-201. (IF 3.192)
45. Zhao J, Yang L, Huang P, Wang Z, Tan Y, Liu H, Pan J, He CY, Chen ZY.
J COLLOID INTERF SCI. 2016 Feb 1;463:93-8. (IF 7.489)
46. Zhao J, Yang L, Huang P, Wang Z, Tan Y, Liu H, Pan J, He CY, Chen ZY.
J COLLOID INTERF SCI. 2016 Feb 1;463:93-8. (IF 7.489)
47. Jin H, Pi J, Yang F, Jiang J, Wang X, Bai H, Shao M, Huang L, Zhu H, Yang P, Li L, Li T, Cai J, Chen ZW.
SCI REP-UK. 2016 Jul 29;6:30782. (IF 3.998)
48. Chen K, Chen Q, Wang K, Zhu J, Li W, Li W, Qiu L, Guan G, Qiao M, Zhao X, Hu H, Chen D.
INT J PHARMACOL. 2016 Jul 25;509(1-2):314-27. (IF 0.692)
49. Jin H, Pi J, Yang F, Wu C, Cheng X, Bai H, Huang D, Jiang J, Cai J, Chen ZW.
APPL MICROBIOL BIOT. 2016 Aug;100(15):6643-52. (IF 3.53)
50. Wang YY, Zhang DD, Kong YY, Shao LL, Zhang FY, Gao Y, Mu X, Wang J, Li HF, Yu SQ, Xu Q.
COLLOID SURFACE B. 2016 Sep 1;145:716-27. (IF 4.389)
51. Yao H, Qiu H, Shao Z, Wang G, Wang J, Yao Y, Xin Y, Zhou M, Wang AZ, Zhang L.
Nanomedicine. 2016 Nov;12(8):2261-2271. (IF 4.717)
52. Mao QX, E S, Xia JM, Song RS, Shu Y, Chen XW, Wang JH.
Langmuir. 2016 Nov 22;32(46):12221-12229. (IF 3.557)
53. Fang X, Tong Y, Tian H, Ning H, Gao X, Yao W.
Exp Cell Res. 2017 Mar 1;352(1):53-62. (IF 3.383)
54. Zhang H, Yan T, Xu S, Feng S, Huang D, Fujita M, Gao XD.
MAT SCI ENG C-MATER. 2017 Apr 1;73:144-151. (IF 5.88)
55. Luo C, Chen S, Xu N, Sai WB, Zhao W, Li YC, Hu XJ, Tian H, Gao XD, Yao WB.
Biomed Pharmacother. 2017 Apr;88:87-94. (IF 4.545)
56. Zhang H, Wang Y, Wu Y, Jiang X, Tao Y, Yao Y, Peng Y, Chen X, Fu Y, Yu L, Wang R, Lai Q, Lai W, Li W, Kang Y, Yi S, Lu Y, Gou L, Wu M, Yang J.
Signal Transduct Target Ther. 2017 May 19;2:17015.
57. Jia Z, Wang L, Jiang S, Sun M, Wang M, Yi Q, Song L.
FISH SHELLFISH IMMUN. 2017 Oct;69:15-25. (IF 3.298)
58. Hao Y, Zheng C, Wang L, Zhang J, Niu X, Song Q, Feng Q, Zhao H, Li L, Zhang H, Zhang Z, Zhang Y.
Acta Biomater. 2017 Oct 15;62:293-305. (IF 7.242)
60. Liu X, Wu L, Wang L, Jiang W
Talanta. 2018 Mar 1;179:356-363. (IF 5.339)
61. Gao R, Ma J, Wen Z, Yang P, Zhao J, Xue M, Chen Y, Aldarouish M, Hu HM, Zhu XJ, Pan N, Wang LX
Oncoimmunology. 2018 Mar 6;7(6):e1438108. (IF 5.869)
62. Tang M, Teng P, Long Y, Wang X, Liang L, Shen D, Wang J, Zheng H.
Mikrochim Acta. 2018 Mar 14;185(4):223.
63. Zhang Q, Wang D, Zhang H, Wang M, Li P, Fang X, Cai X
Planta. 2018 Apr;247(4):845-861. (IF 3.39)
64. Li L, Sun B, Gao Y, Niu H, Yuan H, Lou H
Biochem Pharmacol. 2018 Apr;150:267-279. (IF 4.96)
65. Xinyue Song, Zihong Yue, Jiayu Zhang, Yanxialei Jiang, Zonghua Wang, Shusheng Zhang
Chemistry. 2018 Apr 25;24(24):6458-6463.;doi: 10.1002/chem.201800154.
66. Xu C, Wang W, Zhong J, Lei F, Xu N, Zhang Y, Xie W
Biochem Pharmacol. 2018 Jun;152:45-59. (IF 4.96)
67. Zhang L, Qin Y, Zhang Z, Fan F, Huang C, Lu L, Wang H, Jin X, Zhao H, Kong D, Wang C, Sun H, Leng X, Zhu D
Acta Biomater. 2018 Jul 15;75:371-385. (IF 7.242)
68. Liu H, Wang J, Li W, Hu J, Wang M, Kang Y
Pharmaceutics. 2018 Jul 19;10(3). pii: E99. (IF 4.421)
69. E S, Mao QX, Yuan XL, Kong XL, Chen XW, Wang JH
Nanoscale. 2018 Jul 9;10(26):12788-12796. (IF 6.895)
70. Chen F, Song Q, Yu Q
Am J Cancer Res. 2018 Aug 1;8(8):1466-1482. eCollection 2018. (IF 5.177)
71. Song ZT, Zhang LW, Fan LQ, Kong JW, Mao JH, Zhao J, Wang FJ
ANTI-CANCER DRUG. 2018 Sep;29(8):736-747. (IF 2.26)
72. Gong X, Sun R, Gao Z, Han W, Liu Y, Zhao L, Jing L, Yao X, Sun X
Front Pharmacol. 2018 Sep 26;9:1044. (IF 4.225)
73. Liu Z, Mei T
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):4016-4022. (IF 2.1)
74. Yang Y, Gao J, Zhang Y, Xu W, Hao Y, Xu Z, Tao L
Environ Pollut. 2018 Oct;241:1091-1097. (IF 6.792)
75. Chang M, Song X, Geng X, Wang X, Wang W, Chen TC, Xie L, Song X
J EXP CLIN CANC RES. 2018 Oct 16;37(1):250. (IF 7.068)
76. Li MZ, Zheng LJ, Shen J, Li XY, Zhang Q, Bai X, Wang QS, Ji JG
Neural Regen Res. 2018 Nov;13(11):2005-2013. (IF 3.171)
77. Jiang L, Liang X, Liu G, Zhou Y, Ye X, Chen X, Miao Q, Gao L, Zhang X, Mei L
Drug Deliv. 2018 Nov;25(1):985-994. (IF 4.902)
78. Qin C, Lv Y, Xu C, Li J, Yin L, He W
INT J PHARMACOL. 2018 Nov 15;551(1-2):8-13. (IF 0.692)
80. Zhao Q, Zhao H, Guo Y, Zhang Z, Hu Y, Tang Y
Anal Chem. 2018 Nov 6;90(21):12663-12669. (IF 6.785)
81. Liu B, Cao W, Li J, Liu J
Cell Calcium. 2018 Dec;76:62-71. (IF 4.874)
82. Lv Z, Qiu L, Liu Z, Wang W, Chen H, Jia Y, Jia Z, Jiang S, Wang L, Song L
Dev Comp Immunol. 2018 Dec;89:152-162. (IF 3.192)
83. Mai CT, Wu MM, Wang CL, Su ZR, Cheng YY, Zhang XJ
Mol Immunol. 2019 Jan;105:76-85. (IF 3.641)
84. Lei P, Tian S, Teng C, Huang L, Liu X, Wang J, Zhang Y, Li B, Shan Y
Mol Nutr Food Res. 2019 Feb;63(4):e1800795. (IF 5.309)
85. Zheng Y, Tu C, Zhang J, Wang J
Int J Oncol. 2019 Mar;54(3):1061-1070. (IF 3.899)
86. Du X, Zhang T, Ma G, Gu X, Wang G, Li J
INT J NANOMED. 2019 Apr 2;14:2233-2251. (IF 5.115)
87. Qiu JF, Li X, Cui WZ, Liu XF, Tao H, Yang K, Dai TM, Sima YH, Xu SQ
Front Physiol. 2019 May 3;10:537. (IF 3.367)
88. Chen H, Li L, Hu J, Zhao Z, Ji L, Cheng C, Zhang G, Zhang T, Li Y, Chen H, Pan S, Sun B
J EXP CLIN CANC RES. 2019 Jul 9;38(1):297. (IF 7.068)
89. Wu H, Zhuang Q, Xu J, Xu L, Zhao Y, Wang C, Yang Z, Shen F, Liu Z, Peng R.
BIOCONJUGATE CHEM. 2019 Aug 21;30(8):2115-2126. (IF 4.031)
90. Ren Y, Li Y, Lv J, Guo X, Zhang J, Zhou D, Zhang Z, Xue Z, Yang G, Xi Q, Liu H, Liu Z, Zhang L, Zhang Q, Yao Z, Zhang R, Da Y
J Cell Biochem. 2019 Sep;120(9):15695-15708. (IF 4.237)
91. He C, Zhang X, Yan R, Zhao P, Chen Y, Li M, Chen C, Fan T, Lu Y, Wang C, Wu F, Lee RJ, Yang T, Xiang G
BIOMATER SCI-UK. 2019 Oct 1;7(10):4260-4272. (IF 6.183)
92. Liu Y, Zhong Y, Tian W, Lan F, Kang J, Pang H, Hou H, Li D
ANTI-CANCER DRUG. 2019 Nov;30(10):1038-1047. (IF 2.26)
93. Lei M, Ma G, Sha S, Wang X, Feng H, Zhu Y, Du X
Drug Deliv. 2019 Dec;26(1):262-272. (IF 4.902)
94. Li T, Chen Q, Zheng Y, Zhang P, Chen X, Lu J, Lv Y, Sun S, Zeng W
Stem Cell Res Ther. 2019 Dec 18;10(1):399. (IF 5.116)
95. Kai Niu, Chunjie Guo, Shiyong Teng, Dandan Zhou, Shuyuan Yu, Wanzhong Yin, Ping Wang, Wei Zhu, Maoli Duan
PLoS One. 2020 Jan 15;15(1):e0227408.;doi: 10.1371/journal.pone.0227408. (IF 2.74)
96. Xiu He, Shi Chen, Chao Li, Jiaqi Ban, Yungeng Wei, Yangyang He, Fangwei Liu, Ying Chen, Jie Chen
Cells. 2020 Jan 4;9(1):122.;doi: 10.3390/cells9010122. (IF 4.366)
97. Ling-Hong Huang, Jin Han, Jian-Ming Ouyang, Bao-Song Gui
J Cell Physiol. 2020 Jan;235(1):465-479.;doi: 10.1002/jcp.28987. (IF 5.546)
98. Yingying Zhang, Yanliang Zhao, Yingnan Wu, Bing Zhao, Liyan Wang, Bo Song
SPECTROCHIM ACTA A. 2020 Feb 15;227:117767.;doi: 10.1016/j.saa.2019.117767. (IF 3.232)
99. Xiaoteng Fan, Tingting Hou, Shuai Zhang, Yongjing Guan, Jia Jia, Zaizhao Wang
Chemosphere. 2020 Feb;241:124989.;doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.124989. (IF 5.778)
100. Hui Zou, Tao Wang, Junzhao Yuan, Jian Sun, Yan Yuan, Jianhong Gu, Xuezhong Liu, Jianchun Bian, Zongping Liu
Toxicol Lett. 2020 Mar 15;321:32-43.;doi: 10.1016/j.toxlet.2019.12.019. (IF 3.569)
101. Ziyi Wang, Xiao Chu, Na Li, Lingling Fu, Hongzhou Gu, Nan Zhang
INT J PHARMACOL. 2020 Mar 15;577:119047.;doi: 10.1016/j.ijpharm.2020.119047. (IF 0.692)
102. Jia Lv, Echuan Tan, Yuqing Wang, Qianqian Fan, Jingwen Yu, Yiyun Cheng
J Control Release. 2020 Apr 10;320:412-420.;doi: 10.1016/j.jconrel.2020.01.056. (IF 7.727)
103. Lei Fang, Hua Lin, Zhenfeng Wu, Zhen Wang, Xinxin Fan, Ziting Cheng, Xiaoya Hou, Daquan Chen
CARBOHYD POLYM. 2020 Apr 15;234:115930.;doi: 10.1016/j.carbpol.2020.115930. (IF 7.182)
104. Liang Jin, Chenxin Chen, Gaozhi Jia, Yutong Li, Jian Zhang, Hua Huang, Bin Kang, Guangyin Yuan, Hui Zeng, Tongxin Chen
Acta Biomater. 2020 Apr 1;106:428-438.;doi: 10.1016/j.actbio.2020.02.002. (IF 7.242)
105. Chen Li, Xue-Wei Cao, Jian Zhao, Fu-Jun Wang
J Membr Biol. 2020 Apr;253(2):139-152.;doi: 10.1007/s00232-020-00109-2.
106. Dong Xu, Yuxin Wan, Zhihao Li, Chunbao Wang, Qingxia Zou, Chang Du, Yingjun Wang
BIOMATER SCI-UK. 2020 Jun 21;8(12):3286-3300.;doi: 10.1039/d0bm00443j. (IF 6.183)
107. Yi Qi, Ru Ma, Xueyan Li, Songqing Lv, Xiaoying Liu, Alimire Abulikemu, Xinying Zhao, Yanbo Li, Caixia Guo, Zhiwei Sun
Nanoscale. 2020 Jun 25;12(24):13034-13045.;doi: 10.1039/d0nr01893g. (IF 6.895)
108. Lu Tan, Tao Zheng, Man Li, Xiaofang Zhong, Yao Tang, Ming Qin, Xun Sun
DRUG DELIV TRANSL RE. 2020 Jun;10(3):678-689.;doi: 10.1007/s13346-020-00725-4. (IF 2.664)
109. Na Chen, Xiaofeng Tang, Zhaoyang Ye, Shanshan Wang, Xianjin Xiao
ECOTOX ENVIRON SAFE. 2020 Jul 15;198:110667.;doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110667. (IF 4.872)
110. Fan Wang, Jian Yang, Yongsheng Li, Qixin Zhuang, Jinlou Gu
J Mater Chem B. 2020 Jul 28;8(28):6139-6147.;doi: 10.1039/d0tb01004a. (IF 5.344)
111. Jinheng Wang, Guangmeng Li, Chenggong Tu, Xiaoming Chen, Bin Yang, Yongliang Huo, Yi Li, Ai-Zheng Chen, Ping Lan, Yu Shrike Zhang, Maobin Xie
Nanoscale. 2020 Jul 2;12(25):13742-13756.;doi: 10.1039/d0nr02344b. (IF 6.895)
112. Yujing Zhang, Huanfeng Bian, Yu Ma, Yuanyuan Xiao, Fang Xiao
Biochem J. 2020 Jul 31;477(14):2607-2619.;doi: 10.1042/BCJ20200262. (IF 4.097)
113. Qingqing Han, Lijuan Han, Fangfang Tie, Zhenhua Wang, Chengjun Ma, Ji Li, Honglun Wang, Gang Li
Chem Biodivers. 2020 Jul;17(7):e2000187.;doi: 10.1002/cbdv.202000187. (IF 2.039)
114. Kai Zheng, Jingxin Ma, Yifei Wang, Zhendan He, Kejun Deng
Mol Nutr Food Res. 2020 Jul;64(14):e1901231.;doi: 10.1002/mnfr.201901231. (IF 5.309)
115. Yao Hao, Yao Huang, Jingyi Chen, Jiadai Li, Yuncong Yuan, Mingzhen Wang, Lingling Han, Xiu Xin, Hailong Wang, Danqing Lin, Fang Peng, Fang Yu, Congyi Zheng, Chao Shen
CELL PROLIFERAT. 2020 Aug;53(8):e12869.;doi: 10.1111/cpr.12869. (IF 5.753)
116. Xiuge Gao, Xiangchun Ruan, Hui Ji, Lin Peng, Yawei Qiu, Dan Yang, Xinhao Song, Chunlei Ji, Dawei Guo, Shanxiang Jiang
Toxicol Lett. 2020 Oct 15;333:105-114.;doi: 10.1016/j.toxlet.2020.07.025. (IF 3.569)
117. Youlu Chen, Yong Zeng, Xiaowei Zhu, Lifu Miao, Xiaoyu Liang, Jianwei Duan, Huiyang Li, Xinxin Tian, Liyun Pang, Yongxiang Wei, Jing Yang
Bioact Mater. 2020 Oct 1;6(3):880-889.;doi: 10.1016/j.bioactmat.2020.09.005.
118. Yun Yang, Yang Zhang, Jufang Gao, Wenping Xu, Zhiping Xu, Zhong Li, Jiagao Cheng, Liming Tao
Sci Total Environ. 2020 Oct 20;740:139925.;doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139925. (IF 6.551)
119. Ping Zhang, Hongfei Ni, Yang Zhang, Wenping Xu, Jufang Gao, Jiagao Cheng, Liming Tao
Chemosphere. 2020 Nov;259:127448.;doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127448. (IF 5.778)
120. Wanwei Yang, Cuihua Jiang, Zhiguo Wang, Jian Zhang, Xiaodong Mao, Guofang Chen, Xiaoming Yao, Chao Liu
Pharm Biol. 2020 Dec;58(1):838-844.;doi: 10.1080/13880209.2020.1803365. (IF 2.971)
121. Shaohong Fang, Xin Wan, Xiaoyi Zou, Song Sun, Xinran Hao, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Fangni Zhang, Bo Sun, Hulun Li, Bo Yu
Cell Death Dis. 2021 Jan 18;12(1):88.;doi: 10.1038/s41419-020-03357-1. (IF 6.304)
122. Xiaohong Du, Xiangyang Zuo, Fang Meng, Chenfeng Han, Wei Ouyang, Yu Han, Yayun Gu, Xin Zhao, Feng Xu, Frank Xiaofeng Qin
Cell Prolif. 2021 Jan;54(1):e12953.;doi: 10.1111/cpr.12953.
123. Shuai Wang, Rong Guo, Yongxia Su, Chen Yang, Yazhou Guo, Chengjian Tan, Baoyu Zhao
CHEM-BIOL INTERACT. 2021 Feb 25;336:109319.;doi: 10.1016/j.cbi.2020.109319. (IF 3.723)
124. Xixi Cai, Shengyang Chen, Jieping Liang, Mingyu Tang, Shaoyun Wang
Food Chem Toxicol. 2021 Feb;148:111965.;doi: 10.1016/j.fct.2020.111965. (IF 4.679)
125. Huanyu Zhang, Zhe Zhang, Yonghao Huang, Siyuan Qin, Li Zhou, Ningna Weng, Jiayang Liu, Mei Yang, Xiaodian Zhang, Yanda Lu, Lin Ma, Shaojiang Zheng, Qifu Li
Mol Oncol. 2021 Feb;15(2):725-738.;doi: 10.1002/1878-0261.12854. (IF 6.574)
126. Jin Hou, Ling Zhao, Huaqiao Tang, Xiaoli He, Gang Ye, Fei Shi, Min Kang, Helin Chen, Yinglun Li
Biol Trace Elem Res. 2021 Mar;199(3):1062-1073.;doi: 10.1007/s12011-020-02212-w. (IF 2.639)
127. Yu Jiang, Yanjuan Liu, Wen Xiao, Dandan Zhang, Xiehong Liu, Huiqiong Xiao, Sanli You, Lili Yuan
Oxid Med Cell Longev. 2021 Mar 27;2021:5896931.;doi: 10.1155/2021/5896931. (IF 5.076)
128. Longjian Huang, Jiaqi Lan, Jingshu Tang, Yuying Kang, Xinhong Feng, Lei Wu, Ying Peng
Mol Neurobiol. 2021 Mar;58(3):1260-1274.;doi: 10.1007/s12035-020-02183-y. (IF 4.5)
129. Jiahua Zheng, Shaochai Wei, Tingting Xiao, Guanwu Li
Life Sci. 2021 Apr 15;271:119139.;doi: 10.1016/j.lfs.2021.119139. (IF 3.647)
130. Jian Chen, Hui Liu, Xiufang Li, Jianbing Li, Rongdi Tang, Zhiwei Deng, Yanjing Yang, Shian Zhong
Nanotechnology. 2021 Apr 2;32(14):145714.;doi: 10.1088/1361-6528/abd7b1. (IF 3.551)
131. Yanpin Gu, Yongcheng Zhu, Guoliang Deng, Songjun Liu, Yang Sun, Wen Lv
Int Immunopharmacol. 2021 Apr;93:107375.;doi: 10.1016/j.intimp.2021.107375. (IF 3.943)
132. Mengmeng Wu, Ping Chen, Fuchen Liu, Bin Lv, Mengxiao Ge, Peicheng Jiang, Wei Xu, Xiuping Liu, Dongqin Yang
Biochem Biophys Res Commun. 2021 Apr 2;547:102-110.;doi: 10.1016/j.bbrc.2021.02.037.
133. Lizhuo Wang, Cui Yu, Wenjun Pei, Mengya Geng, Yao Zhang, Zihui Li, Feiteng Liang, Fengbiao Tan, Hui Du, Jialin Gao
FASEB J. 2021 Apr;35(4):e21223.;doi: 10.1096/fj.202000424R. (IF 4.966)
134. Xiong Chen, Dapeng Wang, Baofei Sun, Chunyan Liu, Kai Zhu, Aihua Zhang
J Cell Physiol. 2021 May;236(5):4050-4065.;doi: 10.1002/jcp.30147. (IF 5.546)
135. Kangyong Chen, Jiayin Tian, Junya Wang, Zhao Jia, Qin Zhang, Wenji Huang, Xin Zhao, Zhipeng Gao, Qian Gao, Jun Zou
Gene. 2021 May 15;780:145487.;doi: 10.1016/j.gene.2021.145487. (IF 2.984)
136. Cheng Zeng, Tingting Zou, Junyan Qu, Xu Chen, Suping Zhang, Zhenghong Lin
Int J Mol Sci. 2021 May 29;22(11):5820.;doi: 10.3390/ijms22115820. (IF 4.556)
137. Ying Zhang, Jing Zhu, Hao Xu, Qin Yi, Liang Yan, Liang Ye, Xinyuan Zhang, Min Xie, Bin Tan
Front Cell Dev Biol. 2021 Jul 26;9:674995.;doi: 10.3389/fcell.2021.674995. (IF 5.201)
138. Hu Li, Xiao Zhang, Zhenyi Xu, Lingrui Li, Wenchao Liu, Zhenyu Dai, Zhongrun Zhao, Lili Xiao, Hongfeng Li, Chaohong Hu
Antib Ther. 2021 Aug 28;4(3):175-184.;doi: 10.1093/abt/tbab017.
139. Haipeng Tan, Ya'nan Song, Jing Chen, Ning Zhang, Qiaozi Wang, Qiyu Li, Jinfeng Gao, Hongbo Yang, Zheng Dong, Xueyi Weng, Zhengmin Wang, Dili Sun, Wusiman Yakufu, Zhiqing Pang, Zheyong Huang, Junbo Ge
Adv Sci (Weinh). 2021 Aug;8(15):e2100787.;doi: 10.1002/advs.202100787.
140. Guanglin Zhang, Haoyu Xue, Dazheng Sun, Shenyu Yang, Mei Tu, Rong Zeng
Acta Biomater. 2021 Sep 1;131:452-463.;doi: 10.1016/j.actbio.2021.07.002. (IF 7.242)
141. Yuyu Lei, Ying Li, Xinfeng Yang, Xuwei Zhu, Xian Zhang, Jie Du, Shimei Liang, Shanshan Li, Jianping Duan
J Econ Entomol. 2021 Oct 13;114(5):1975-1982.;doi: 10.1093/jee/toab155. (IF 1.938)
142. Jiehuan Xu, Lingwei Sun, Caifeng Wu, Shushan Zhang, Shiqiang Ju, Rong Rui, Defu Zhang, Jianjun Dai
Theriogenology. 2021 Oct 15;174:160-168.;doi: 10.1016/j.theriogenology.2021.08.028. (IF 2.094)
143. Zhanfeng Liang, Qian Zhang, Zhaoqi Zhang, Lina Sun, Xue Dong, Tianxiu Li, Liang Tan, Xubiao Xie, Liguang Sun, Yong Zhao
J Immunol. 2021 Oct 15;207(8):2039-2050.;doi: 10.4049/jimmunol.2100463. (IF 4.886)
144. Shi Qi Zuo, Can Li, Yi Lun Liu, Yue Hao Tan, Xing Wan, Tian Xu, Qiang Li, Li Wang, Yong Li Wu, Feng Mei Deng, Bin Tang
FEBS Open Bio. 2021 Oct;11(10):2705-2714.;doi: 10.1002/2211-5463.13263. (IF 2.231)
145. Mao-Ze Wang, Ting-Wei Gu, Yang Xu, Lu Yang, Zhi-Hong Jiang, Li-Hua Peng
J Control Release. 2021 Nov 10;339:208-219.;doi: 10.1016/j.jconrel.2021.09.021. (IF 7.727)
146. Ke Xu, Chao Lu, Xiaoyu Ren, Jing Wang, Peng Xu, Yingang Zhang
Environ Toxicol. 2021 Nov;36(11):2123-2137.;doi: 10.1002/tox.23327. (IF 3.118)
147. Zizhi Dong, Yujia Wei, Min Tao, Lili Zhang
FEBS Lett. 2021 Nov;595(22):2768-2780.;doi: 10.1002/1873-3468.14207. (IF 3.057)
148. Feifei Li, Xiaojie Zhao, Hao Li, Yu Liu, Yu Zhang, Xiaopeng Huang, Jia Cao, Fen Du, Dongfang Wu, Hong Yu
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. 2021 Dec;1866(12):159027.;doi: 10.1016/j.bbalip.2021.159027.
149. Yimeng Du, Jing Gao, Hui Zhang, Xiaohui Meng, Dong Qiu, Xiang Gao, Aiping Zheng
Drug Deliv. 2021 Dec;28(1):1822-1835.;doi: 10.1080/10717544.2021.1968977. (IF 4.902)
150. Changchang Xing, Zhongyi Jiang, Yi Wang
Front Cell Dev Biol. 2022 Jan 26;9:797047.;doi: 10.3389/fcell.2021.797047. (IF 5.201)
151. Liang Li, Gao Li, Minbiao Chen, Renzhong Cai
Drug Dev Res. 2022 Apr;83(2):461-469.;doi: 10.1002/ddr.21878.
152. Yang Meng, Lei Qiu, Xinyi Zeng, Xiaoyan Hu, Yaguang Zhang, Xiaowen Wan, Xiaobing Mao, Jian Wu, Yongfeng Xu, Qunli Xiong, Zhixin Chen, Bo Zhang, Junhong Han
Signal Transduct Target Ther. 2022 Dec 9;7(1):388.;doi: 10.1038/s41392-022-01253-y.
购物车
会员
顶部