订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
细胞相关> 细胞增殖与分化> 细胞增殖
MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
产品编号: C0009S
产品包装:500次
选择包装
价格:¥253.00元
产品简介
使用说明
产品图片
相关产品
相关论文
产品问答
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
C0009S MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 500次 253.00元
C0009M MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 2500次 759.00元

MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒(MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit)是一种非常经典的细胞增殖和细胞毒性检测试剂盒,被广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的检测。
MTT可以被线粒体内的一些脱氢酶还原生成结晶状的深紫色产物formazan(图1A)。在特定溶剂存在的情况下,可以被完全溶解(图1B)。然后通过酶标仪可以测定570nm波长附近的吸光度(图2)。细胞增殖越多越快,则吸光度越高;细胞毒性越大,则吸光度越低。

图1.MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒实测效果图。A.HeLa细胞加入使用本试剂盒配制的MTT溶液,在细胞培养箱内孵育4小时,显微镜下可见大量结晶状的深紫色产物formazan生成。B.不同数量HeLa细胞在MTT溶液(MTT solution)加入后4小时的效果图(上图)及深紫色产物formazan生成后加入Formazan溶解液(Formazan solvent),充分溶解后的效果图(下图)。

图2. 本试剂盒检测不同数量HeLa细胞的效果图。不同的检测条件下,实际读数会因标准品的配制、检测仪器等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。

本试剂盒采用了独特的Formazan 溶解液配方,无需去除原有的培养液,可以直接加入Formazan溶解液溶解formazan。从而避免了由于去除培养液时formazan被部分去除而引起的误差。
本试剂盒本底低,灵敏度高,线性范围宽,使用方便。
碧云天各种细胞增殖和细胞毒性检测试剂盒的比较和选择,请参考 http://www.beyotime.com/cell-proliferation.htm
本试剂盒C0009S包装可以测定500个样品,C0009M包装可以测定2500个样品。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0009S-1 MTT 25mg
C0009S-2 MTT溶剂 5ml
C0009S-3 Formazan溶解液 55ml
说明书 1份

产品编号 产品名称 包装
C0009M-1 MTT 125mg
C0009M-2 MTT溶剂 25ml
C0009M-3 Formazan溶解液 250ml
说明书 1份

保存条件:
4℃或-20℃保存,MTT需避光保存,一年有效;MTT配制成溶液后需-20℃避光保存;Formazan溶解液也可以室温保存。
注意事项:
由于使用96孔板进行检测,如果细胞培养时间较长,一定要注意蒸发的问 题。一方面,由于96孔板周围一圈最容易蒸发,可以采取弃用周围一圈的办法,改加PBS,水或培养液;另一方面 ,可以把96孔板置于靠近培养箱内水源的地方,以缓解蒸发。
MTT溶剂在低温情况下会凝固,使用前请室温放置或20-25℃水浴温育片刻 至全部融解后使用。
MTT配制成溶液后为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT溶液在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解 后使用。
Formazan溶解液结冻或产生沉淀时可以室温或37℃水浴孵育以促进溶解,并且必须在全部溶解并混匀后使用。
加入Formazan溶解液后请适当轻轻混匀,但须注意避免产生泡沫。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. MTT溶液的配制:用5ml MTT溶剂溶解25mg MTT,配制成5mg/ml的MTT溶液。配制后即可使用,或直接-20℃避光保存,也可以根据需要适当分装后-20℃避光保存。
2. 通常细胞增殖实验每孔加入100微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入100微升5000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。按照实验需要,进行培养并给予0-10微升特定的药物刺激。
3. 每孔加入10微升MTT溶液,在细胞培养箱内继续孵育4小时。
4. 每孔加入100微升Formazan溶解液,适当混匀,在细胞培养箱内再继续孵育。直至在普通光学显微镜下观察发现formazan全部溶解。通常37℃孵育3-4小时左右,紫色结晶会全部溶解。如果紫色结晶较小较少,溶解的时间会短一些。如果紫色结晶较大较多,溶解的时间会长一些,此时为加速溶解可以适当振摇数次。
5. 在570nm测定吸光度(可参考图2)。如无570nm滤光片,可以使用560-600nm的滤光片。相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhong Y, Zhang XH, Chen J, Chi Z, Sun B, Li Y, Austin B.
Infect Immun . 2006 Oct;74(10):6001-5. (IF 3.201)
2. Li QT, Zhu YZ, Chu JY, Dong K, He P, Feng CY, Hu BY, Zhang SM, Guo XK.
Acta Pharmacol Sin . 2006 Nov;27(11):1487-94. (IF 5.064)
3. Fan QY, Liu QH, Li CP, Wang J.
《现代预防医学》 . 2007;34(19):3614-8.
4. Yang H, Chen J, Yang G, Zhang XH, Li Y.
FEMS Microbiol Lett . 2007 Feb;267(1):56-63. (IF 1.987)
5. Yang H, Chen J, Yang G, Zhang XH, Li Y, Wang M.
Curr Microbiol . 2007 Mar;54(3):244-8. (IF 1.746)
6. Li ZJ, Zhang K, Lou SQ, Zheng YF.
《中国骨与关节损伤杂志》 . 2007 Sep;22(9):740-742.
7. Xu J, Sun Y, Huang J, Chen C, Liu G, Jiang Y, Zhao Y, Jiang Z.
Bioelectrochemistry . 2007 Nov;71(2):217-22. (IF 4.722)
8. Bai L, Pang WJ, Yang YJ, Yang GS.
Mol Cell Biochem . 2008 Jan;307(1-2):129-40. (IF 2.795)
10. Zhan XD, Wang KX, Li CP.
《中国验方学学报》 . 2008 Mar;14(3):66-72.
11. LI Y, GUAN L, YANG J, ZHOU X, YIN X, ZHAO D.
CHINESE SCI BULL . 2008 Jul;53(14)2160-4. (IF 1.649)
12. Tian Y, Wang Q, Liu Q, Ma Y, Cao X, Zhang Y.
Arch Microbiol . 2008 Nov;190(5):585-94. (IF 1.884)
13. Zhang Y, Jiang W, Fan Y, Wen J, Hao W, Qian M.
J Virol Methods . 2008 Nov;153(2):142-8. (IF 1.786)
14. Fan Y, Jiang WZ, Wen JJ, Hao WL, Du JN, Liu X, Qian M.
Arch Virol . 2009;154(11):1813-21. (IF 2.243)
15. Zhang WW, Hu YH, Wang HL, Sun L.
Vet Microbiol . 2009 Oct 20;139(1-2):183-8. (IF 3.03)
16. Wang YN, Wu W, Chen HC, Fang H.
J Dermatol Sci . 2010;58(1):19-27. (IF 3.681)
17. Xu CQ, Liu BJ, Wu JF, Xu YC, Duan XH, Cao YX, Dong JC.
Eur J Pharmacol . 2010;642(1-3):146-53. (IF 3.263)
18. Chen R, Huang C, Ke Q, He C, Wang H, Mo X.
COLLOID SURFACE B . 2010;79(2):315-25. (IF 4.389)
19. Hu YH, Zheng WJ, Sun L.
FISH SHELLFISH IMMUN . 2010;28(4):678-86. (IF 3.298)
21. Sun K, Jiao XD, Zhang M, Sun L.
Vet Microbiol . 2010 Feb 24;141(1-2):149-54. (IF 3.03)
22. Zheng WJ, Hua YH, Zhang M, Sun L.
FISH SHELLFISH IMMUN . 2010 Aug;29(2):305-11. (IF 3.298)
23. Su Y, Li X, Liu Y, Su Q, Qiang ML, Mo X.
J BIOMAT SCI-POLYM E . 2011;22(1-3):165-77. (IF 2.69)
24. Qian YF, Zhang KH, Chen F, Ke QF, Mo XM.
J BIOMAT SCI-POLYM E . 2011;22(8):1099-113. (IF 2.69)
25. Zha YY, Yang B, Tang ML, Guo QC, Chen JT, Wen LP, Wang M.
INT J NANOMED . 2012;7:3099-109. (IF 5.115)
26. Li X, Lin L, Kanjwal MA, Chronakis IS, Liu S, Chen Y.
COLLOID SURFACE B . 2012 Jan 1;89:67-72. (IF 4.389)
27. Wei D, Sun N, Nan G, Wang Y, Liu HQ, Peeters B, Chen ZN, Bian H.
Hum Gene Ther . 2012 Jul;23(7):700-10. (IF 4.273)
28. Ma X, Zhang S, Zhou J, Chen B, Shang Y, Gao T, Wang X, Xie H, Chen F.
J TISSUE ENG REGEN M . 2012 Aug;6(8):598-613. (IF 3.078)
29. Wang K, Ping S, Huang S, Hu L, Xuan H, Zhang C, Hu F.
EVID-BASED COMPL ALT . 2013;2013:127672. (IF 1.813)
30. Li Z, Gao Q.
Animal Cells and Systems . 2013; 17(3):147-153. (IF 0.549)
31. Hu Z, Xing Y, Qian Y, Chen X, Tu J, Ren L, Wang K, Chen Z.
J Radiat Res . 2013 Mar 1;54(2):243-50. (IF 1.95)
32. Du Q, Hu B, An HM, Shen KP, Xu L, Deng S, Wei MM.
Oncol Rep . 2013 May;29(5):1851-8. (IF 3.417)
33. Ma JF, Von Kalle M, Plautz Q, -M Xu F, Singh L, Wang L.
EUR REV MED PHARMACO . 2013 May;17(10):1345-50. (IF 3.024)
34. Hao Y, Ren J, Liu J, Yang Z, Liu C, Li R, Su Y.
Toxicology . 2013 Jul 5;309:81-90. (IF 4.099)
35. Shi F, Yang Y, Kouadir M, Fu Y, Yang L, Zhou X, Yin X, Zhao D.
J Neuroimmunol . 2013 Jul 15;260(1-2):121-5. (IF 3.125)
36. Wang YT, Lu XM, Zhu F, Zhao M.
BIO-MED MATER ENG . 2014;24(1):885-92. (IF 1.243)
37. Yang C, Fan J, Zhuang Z, Fang Y, Zhang Y, Wang S.
Toxicol Lett . 2014 Jan 30;224(3):371-9. (IF 3.569)
38. Liu Y, Liu H, Zou J, Zhang B, Yuan Z.
Virology . 2014 Jan 5;448:15-25. (IF 2.819)
39. Hao Y, Ren J, Liu C, Li H, Liu J, Yang Z, Li R, Su Y.
BASIC CLIN PHARMACOL . 2014 Mar;114(3):271-80. (IF 2.651)
40. Ma X, Zhao T, Ouyang T, Xin S, Ma Y, Chang M.
INT J CLIN EXP PATHO . 2014 Jun 15;7(7):3809-17. (IF 0.252)
41. Chen Z, Ye X, Tang N, Shen S, Li Z, Niu X, Lu S, Xu L.
BRIT J PHARMACOL . 2014 Jul;171(13):3196-211. (IF 7.73)
42. Chen Z, Zhu M, Pan X, Zhu Y, Yan H, Jiang T, Shen Y, Dong X, Zheng N, Lu J, Ying S,Shen Y.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2014 Aug 8;450(4):1462-8. (IF 2.985)
43. Shi JX, Li JS, Hu R, Shi Y, Su X, Guo XJ, Li XM.
Int Immunopharmacol . 2014 Oct;22(2):480-5. (IF 3.943)
44. Jiang LM, Nie SP, Zhou HL, Huang DF, Xie MY.
Int Immunopharmacol . 2014 Oct;22(2):324-31. (IF 3.943)
45. Lu W, Zuo Y, Feng Y, Zhang M.
TUMOR BIOL  . 2014 Nov;35(11):10699-705. (IF 3.65)
46. Yang S, Hao J, Guo X, Huang H, Cui R, Lin G, Li C, Dong J, Sun B.
RSC Advances . 2015;5(28):21634-9. (IF 3.049)
47. Peng Y, Fu ZZ, Guo CS, Zhang YX, Di Y, Jiang B, Li QW.
Iran J Pharm Res . 2015 Winter;14(1):251-61. (IF 1.505)
48. Jin H F, Liu X W, Tang Y M, Tang L J, Wang Y L, Du C Q.
Molecular Medicine Reports . 2015 Thu;13(1):989-93. (IF 1.851)
49. Liu XD, Zhang FB, Zhou B, Shan H, Chen PY.
Ultrason Sonochem . 2015 Jan;22:174-81. (IF 6.513)
50. Zhang B, Peng X, Li G, Xu Y, Xia X, Wang Q.
Toxicon . 2015 Feb;94:1-7. (IF 2.201)
55. Tong Z, Jiang B, Wu Y, Liu Y, Li Y, Gao M, Jiang Y, Lv Q, Xiao X.
Int J Mol Sci . 2015 Jun 26;16(7):14511-25. (IF 4.556)
57. Ma Q, Chen Z, Jia G, Lu X, Xie X, Jin W.
ONCOTARGETS THER . 2015 Aug 10;8:1979-88. (IF 3.337)
58. Wu F, Song H, Zhang Y, Zhang Y, Mu Q, Jiang M, Wang F, Zhang W, Li L, Li H, Wang Y, Zhang M, Li S, Yang L, Meng Y, Tang D.
PLoS One . 2015 Aug 4;10(8):e0134662. (IF 2.74)
59. Wang JJ, Sun L.
Fish Physiol Biochem . 2015 Aug;41(4):951-9. (IF 2.242)
60. Jin Y, Liu L, Zhang S, He R, Wu Y, Chen G, Fu Z.
Chemosphere . 2015 Sep 9;144:168-75. (IF 5.778)
61. Zhu G, Chen X, Mao Y, Kang L, Ma X, Jiang Y.
Anim Reprod Sci . 2015 Oct;161:104-11. (IF 1.66)
62. Chen J J, Gao L J, Liu T J.
ONCOL LETT . 2015 Nov;23:775-81. (IF 2.311)
63. Yin C, Liang Y, Zhang J, Ruan G, Li Z, Pang R, Pan X.
Stem Cells Int . 2016;2016:9742034. (IF 3.869)
64. Chen H, Li Y, Shi J, Song W.
J OBSTET GYNAECOL RE . 2016 Jan;42(1):44–51 . (IF 1.392)
65. Wang S, Zhou J, Kang W, Dong Z, Wang H.
BOSNIAN J BASIC MED . 2016 Jan 15;16(2):145-50. (IF 2.05)
66. Yan Y, Jiang Y.
Int J Mol Med . 2016 Jan;37(1):251-7. (IF 3.098)
67. Zhou H, Li J, Yuan J, Chen T, Deng H, Zhang J, Zeng H, Shan Z, Chen W.
Exp Hematol . 2016 Feb;44(2):125–31. (IF 2.82)
68. Qin W, Xie W, Yang X, Xia N, Yang K.
MED SCI MONITOR . 2016 Mar 12;22:818-23. (IF 1.918)
69. Li JP, Ma Q, Chen CM.
GENET MOL RES . 2016 Mar 24;15(1). doi: 10.4238/gmr.15017490. (IF 1.013)
70. Hu W, Zhang W, Li F, Guo F, Chen A .
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2016 May 27;474(2):296-302. (IF 2.985)
71. Xu H, Jin L, Chen Y, Li J.
Int J Mol Med . 2016 Jun;37(6):1677-85. (IF 3.098)
74. Du Y, Zhang S, Yu T, Du G, Zhang H, Yin Z .
Mol Med Rep . 2016 Sep;14(3):2473-82. (IF 2.1)
75. Gong K, Qu B, Liao D, Liu D, Wang C, Zhou J, Pan X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2016 Sep 9;478(1):260-7. (IF 2.985)
76. Wang X, Cao H, Guan XL, Long LH, Hu ZL, Ni L, Wang F, Chen JG, Wu PF.
Toxicol Lett . 2016 Sep 6;258:237-48. (IF 3.569)
77. Cui H, Ma C, Lin L.
Food Funct . 2016 Sep 14;7(9):4030-4040. (IF 4.171)
78. Jin Y, Chen G, Fu Z.
Environ Toxicol . 2016 Oct;31(10):1276–86 . (IF 3.118)
79. Yu P, Guo Y, Yusufu M, Liu Z, Wang S, Yin X, Peng G, Wang L, Zhao X, Guo H, Huang T, Liu C.
Cell Biol Int . 2016 Oct;40(10):1062-70. (IF 2.571)
80. Zhang C, Liang W, Zhang W, Li C.
MICROB PATHOGENESIS . 2016 Dec;101:96-103. (IF 2.914)
81. Wang Y, Wang X, Shang J, Liu H, Yuan Y, Guo Y, Huang B, Zhou Y.
Eur Spine J . 2016 Dec 21. doi: 10.1007/s00586-016-4898-1. [Epub ahead of print] (IF 2.458)
82. Wang X, Mu G, Dang R, Yang Z.
Vet Microbiol . 2016 Dec 25;197:68-71. (IF 3.03)
83. Li S, Liu X, Lei J, Yang J, Tian P, Gao Y.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2017;42(4):1481-1492. (IF 5.5)
84. Zhang X, Wu D, Aldarouish M, Yin X, Li C, Wang C.
Int J Oncol . 2017 Jan;50(1):232-240. (IF 3.899)
86. Liu J, Li Y, Luo M, Yuan Z, Liu J.
Exp Cell Res . 2017 Feb 15;351(2):157-162. (IF 3.383)
87. Fang F, Song T, Zhang T, Cui Y, Zhang G, Xiong Q.
ONCOTARGET . 2017 May 9;8(19):31745-31757. (IF 5.168)
88. Huang R, Hu Z, Feng Y, Yu L, Li X.
SCI REP-UK . 2017 May 19;7(1):2150. (IF 3.998)
89. Liu X, Liu H, Zhai Y, Li Y, Zhu X, Zhang W.
PeerJ . 2017 Jul 31;5:e3642. (IF 2.379)
90. Zou Z, Meng Z, Ma C, Liang D, Sun R, Lan K.
J Virol . 2017 Jul 27;91(16). pii: e00632-17. (IF 4.501)
91. Liu Y, Feng J, Zhao M, Wu J, Fan J, Wen Q, Xu J, Zhang J, Fu S, Wang B, Lu Y, Xiong K, Xiang L, Zhang Y, Yang L.
Oncol Lett . 2017 Aug;14(2):1790-1794. (IF 2.311)
92. Liu Y, Tang J, Gao X, Wang M, Shen J, You X.
Mol Med Rep . 2017 Aug;16(2):2037-2044. (IF 2.1)
93. Zhang K,Sun W,Zhang L,Xu X,Wang J,Hong Y
Am J Nephrol . 2018;47(2):94-102. (IF 3.411)
94. Lin J,Wang C,Liang W,Zhang J,Zhang L,Lv H,Dong W,Zhang Y
Virology . 2018 Jan 15;514:18-29. (IF 2.819)
95. Yu P,Shen X,Yang W,Zhang Y,Liu C,Huang T
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 Jan 22;495(4):2505-2511. (IF 2.985)
96. Hu P,Cheng B,He Y,Wei Z,Wu D,Meng Z
ONCOTARGETS THER . 2018 Jan 4;11:193-200. (IF 3.337)
97. Cui H,Bai M,Yuan L,Surendhiran D,Lin L
Int J Food Microbiol . 2018 Mar 2;268:1-9. (IF 4.187)
98. Zhao R,Guo Z,Zhang R,Deng C,Xu J,Dong W,Hong Z,Yu H,Situ H,Liu C,Zhuang G
J Appl Toxicol . 2018 May;38(5):678-687. (IF 2.997)
100. Xue YZB,Niu YM,Tang B,Wang CM
PROG BIOPHYS MOL BIO . 2018 May 21. pii: S0079-6107(17)30320-6. (IF 2.175)
101. Zou C,Liu G,Liu S,Liu S,Song Q,Wang J,Feng Q,Su Y,Li S
Pest Manag Sci . 2018 Jun;74(6):1394-1403. (IF 3.75)
103. Tang Y,Jin S,Li X,Li X,Hu X,Chen Y,Huang F,Yang Z,Yu F,Ding G
Mar Drugs . 2018 Jun 29;16(7). pii: E222. (IF 4.073)
104. Zhu X,Wu T,Chi Y,Ge Y,Wu B,Zhou M,Zhu F,Ji M,Cui L
Virology . 2018 Jun 7;521:69-76. (IF 2.819)
105. Weikang Liang,Weiwei Zhang,Yina Shao,Xuelin Zhao,Chenghua Li
Microb Pathog. 2018 Jul;120:47-54.;doi: 10.1016/j.micpath.2018.04.055.
106. Yi Gu,Nan Yang,Leping Yin,Chao Feng,Tong Liu
Mol Med Rep. 2018 Jul;18(1):965-972.;doi: 10.3892/mmr.2018.9010.
107. Chen TT,Tan LR,Hu N,Dong ZQ,Hu ZG,Jiang YM,Chen P,Pan MH,Lu C
J Insect Physiol . 2018 Jul;108:54-60. (IF 2.246)
108. Chen Z,Ding Z,Zhang G,Tian L,Zhang X
Molecules . 2018 Jul 14;23(7). pii: E1725. (IF 3.267)
109. Cheng W,Jia H,Wang X,He X,Jin Q,Cao J,Jing Z
Int J Mol Med . 2018 Aug;42(2):1044-1053. (IF 3.098)
110. Zhang L,Feng M,Li Z,Zhu M,Fan Y,Chu B,Yuan C,Chen L,Lv H,Hong Z,Hong D
J Cell Physiol . 2018 Sep;233(9):7067-7079. (IF 5.546)
111. Wang DG,Li TM,Liu X
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 Sep 3;503(1):86-93. (IF 2.985)
112. Lin P,Ding B,Wu Y,Dong K,Li Q
BMC Psychiatry . 2018 Oct 12;18(1):330. (IF 2.704)
114. Wu H,Liu HY,Liu WJ,Shi YL,Bao D
J Cell Biochem . 2018 Nov 28. (IF 4.237)
115. Luo J,Gu Y,Liu P,Jiang X,Yu W,Ye P,Chao Y,Yang H,Zhu L,Zhou L,Chen S
J Cell Physiol . 2018 Dec;233(12):9750-9762. (IF 5.546)
116. Li L,Zhang L,Zhang Y
World Neurosurg. 2018 Dec 30;pii: S1878-8750(18)32921-8. (IF 1.829)
117. Yuan L,Liao PP,Song HC,Zhou JH,Chu HC,Lyu L
Nephron. 2019;142(1):40-50. (IF 2.089)
118. Yang S,Bao H,Wang H,Li Q
Biol Pharm Bull. 2019;42(1):10-17. (IF 1.863)
119. Liang Gong,Hong Zhu,Taotao Li,Guangfeng Ming,Xuewu Duan,Jiasheng Wang,Yueming Jiang
Food Chem Toxicol. 2019 Jan;123:374-384.;doi: 10.1016/j.fct.2018.11.015.
120. Dai Y,Wang W,Sun Q,Tuohayi J
Exp Ther Med. 2019 Jan;17(1):953-959. (IF 1.785)
121. Shen L,Ma G,Shi Y,Ruan Y,Yang X,Wu X,Xiong Y,Wan C,Yang C,Cai L,Xiong L,Gong X,He L,Qin S
BMC Genet. 2019 Jan 16;20(1):10. (IF 2.567)
122. Zhang Z,Li H,Liu M,He J,Zhang X,Chen Y
Int J Immunopathol Pharmacol. 2019 Jan-Dec;33:2058738419857537.
123. Zuo G,Ren X,Qian X,Ye P,Luo J,Gao X,Zhang J,Chen S
J Cell Physiol . 2019 Feb;234(2):1925-1936. (IF 5.546)
124. Liu XD,Zhang FX,Qin ZH,Shan H
Amino Acids . 2019 Feb;51(2):311-318. (IF 3.063)
125. Zhang X,Li P,Zheng Q,Hou J
Vet Microbiol. 2019 Feb;229:159-167. (IF 3.03)
128. Xu Q,Liu Y,Pan H,Xu T,Li Y,Yuan J,Li P,Yao W,Yan W,Ni C
Toxicology. 2019 Feb 15;414:57-67. (IF 4.099)
129. Cao L,Li WJ,Yang JH,Wang Y,Hua ZJ,Liu D,Chen YQ,Zhang HM,Zhang R,Zhao JS,Cheng SJ,Zhang Q
Oncol Lett. 2019 Mar;17(3):3163-3172. (IF 2.311)
130. Lv Z,Guo M,Li C,Shao Y,Zhao X,Zhang W
Dev Comp Immunol. 2019 Mar;92:230-237. (IF 3.192)
132. Ren W,Yi H,Bao Y,Liu Y,Gao X
Exp Ther Med. 2019 Mar;17(3):2373-2380. (IF 1.785)
134. Lu DL,Ma Q,Wang J,Li LY,Han SL,Limbu SM,Li DL,Chen LQ,Zhang ML,Du ZY
J Physiol. 2019 Mar;597(6):1585-1603.
135. Zhang G,He J,Ye X,Zhu J,Hu X,Shen M,Ma Y,Mao Z,Song H,Chen F
Cell Death Dis. 2019 Mar 15;10(4):255. (IF 6.304)
136. Zhai N,Liu K,Li H,Liu Z,Wang H,Korolchuk VI,Carroll B,Pan C,Gan F,Huang K,Chen X
Vet Res. 2019 Mar 5;50(1):19. (IF 3.357)
137. Batulu H,Du GJ,Li DZ,Sailike D,Fan YH,Geng D
Exp Ther Med. 2019 May;17(5):4109-4115. (IF 1.785)
138. Yu Z,Li Y,Han T,Liu Z
Oncol Lett. 2019 May;17(5):4361-4368. (IF 2.311)
139. Ren H,Yang H,Xie M,Wen Y,Liu Q,Li X,Liu J,Xu H,Tang W,Wang M
Arch Oral Biol. 2019 May;101:108-121. (IF 1.931)
140. Wang J,Hu H,Song J,Yan F,Qin J,Guo X,Cui C,He Q,Hou X,Liu F,Chen L
Biochem Biophys Res Commun. 2019 May 14;512(4):750-757.
141. Guo X,Wang Y,Chen Q,Yuan Z,Chen Y,Guo M,Kang L,Sun Y,Jiang Y
Front Genet. 2019 May 14;10:430. (IF 3.258)
142. Zan Y,Wang B,Liang L,Deng Y,Tian T,Dai Z,Dong L
J Exp Clin Cancer Res. 2019 May 2;38(1):182.
143. Qiu JF,Li X,Cui WZ,Liu XF,Tao H,Yang K,Dai TM,Sima YH,Xu SQ
Front Physiol. 2019 May 3;10:537. (IF 3.367)
144. Zhang Z,Chen Y,Li B,Yao Y,Jiang A,Wei W,Liu H,Wu W
Gene. 2019 May 5;695:57-64. (IF 2.984)
145. Zhang G,Ni Y,Zhang D,Li H,Wang N,Yu C,Li L,Huang W
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2019 May 5;214:339-347.
146. Sun X,Li X,Jia H,Loor JJ,Bucktrout R,Xu Q,Wang Y,Shu X,Dong J,Zuo R,Yang L,Liu G,Li X
J Dairy Sci. 2019 Jun;102(6):5673-5685. (IF 3.333)
147. Li Y,Zhou H,Li Y,Han L,Song M,Chen F,Shang G,Wang D,Wang Z,Zhang W,Zhong M
J Cell Mol Med. 2019 Jun;23(6):4179-4195. (IF 4.486)
148. Xiong Q,Wang Z,Yu Y,Wen Y,Suguro R,Mao Y,Zhu YZ
Pharmacol Res. 2019 Jun;144:90-98. (IF 5.893)
149. Wang X,Wang N,Yang Y,Wang X,Liang J,Tian X,Zhang H,Leng X
Biomater Sci. 2019 Jun 25;7(7):3062-3075.
151. Rao Z,Cao H,Shi B,Liu X,Luo J,Zeng N
J Pharmacol Exp Ther. 2019 Jul;370(1):62-71. (IF 3.561)
153. Lu L,Li J,Le Y,Jiang H
Acta Histochem. 2019 Aug;121(6):695-703. (IF 2.107)
154. Lu Z,Jiang X,Chen M,Feng L,Kang YJ
Biofabrication. 2019 Aug 13;11(4):045012. (IF 8.213)
155. Liu X,Zhuang J,Wang D,Lv L,Zhu F,Yao A,Xu T
Am J Transl Res. 2019 Aug 15;11(8):5105-5113. eCollection 2019. (IF 3.375)
156. Zhang Y,Zhang W,Xu A,Tian Y,Liang C,Wang Z
Am J Transl Res. 2019 Aug 15;11(8):5019-5028. eCollection 2019. (IF 3.375)
157. Guan X,Tang Y,Zha S,Han Y,Shi W,Ren P,Yan M,Pan Q,Hu Y,Fang J,Zhang J,Liu G
Environ Pollut. 2019 Sep;252(Pt B):1764-1771. (IF 6.792)
158. Cai R,Meng G,Li Y,Wang W,Diao Y,Zhao S,Feng Q,Tang Y
Exp Biol Med (Maywood). 2019 Sep;244(12):983-991.
159. Lu DL,Ma Q,Sun SX,Zhang H,Chen LQ,Zhang ML,Du ZY
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2019 Sep;235:166-173.
160. Shi W,Han Y,Guan X,Rong J,Su W,Zha S,Tang Y,Du X,Liu G
Sci Total Environ. 2019 Sep 15;683:681-689. (IF 6.551)
161. Wang H,Kuang Y,Li J,Shen R,Sun R,Huang D,Sheng Z,Shi J,Zhang M,Huang F,Yang H,Fei J
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2019 Sep 6;51(9):945-952.
162. He J,Wang L,Zhang C,Shen W,Zhang Y,Liu T,Hu H,Xie X,Luo F
Int Immunopharmacol. 2019 Oct;75:105766. (IF 3.943)
163. Sun X,Zhang X,Zhai H,Zhang D,Ma S
Biomed Pharmacother. 2019 Oct;118:109144. (IF 4.545)
164. Guan MM,Rao QX,Huang ML,Wang LJ,Lin SD,Chen Q,Liu CH
Med Sci Monit. 2019 Oct 30;25:8131-8141.
165. Gao Y,Li X,Gao J,Zhang Z,Feng Y,Nie J,Zhu W,Zhang S,Cao J
Dose Response. 2019 Oct 30;17(4):1559325819883479.
166. Chen R,Wang M,Fu S,Cao F,Duan P,Lu J
Exp Ther Med. 2019 Nov;18(5):3299-3306. (IF 1.785)
167. Li Q,Wang Q,Zhang Q,Zhang J,Zhang J
Am J Transl Res. 2019 Nov 15;11(11):6938-6951. eCollection 2019. (IF 3.375)
169. Tan Y,Jin Y,Wu X,Ren Z
BMC Mol Biol. 2019 Nov 8;20(1):24. (IF 1.658)
170. He C,Bai X,Li Y,Sun H,Kong X,Fu B,Chen L,Zhu K,Li P,Xu S
Cell Cycle. 2019 Dec;18(23):3404-3419. (IF 3.699)
171. Xie X,Ma L,Zhou Y,Shen W,Xu D,Dou J,Shen B,Zhou C
Carbohydr Polym. 2019 Dec 1;225:115223.
172. Guo J,Fang Y,Jiang F,Li L,Zhou H,Xu X,Ning W
Eur J Pharmacol. 2019 Dec 1;864:172712. (IF 3.263)
173. Li S,Xie A,Li H,Zou X,Zhang Q
J Control Release. 2019 Dec 28;316:66-78. (IF 7.727)
174. Liu W,Zeng X,Yin Y,Li C,Yang W,Wan W,Shi L,Wang G,Tao K,Zhang P
Gastric Cancer. 2020 Jan;23(1):39-51. (IF 7.088)
175. Zheng Z,Xiang S,Wang Y,Dong Y,Li Z,Xiang Y,Bian Y,Feng B,Yang B,Weng X
Int J Mol Med. 2020 Jan;45(1):151-161. (IF 3.098)
176. Li L,Chen Q,Yu Y,Chen H,Lu M,Huang Y,Li P,Chang H
J Cell Physiol. 2020 Jan;235(1):254-266. (IF 5.546)
178. Zhang YH,Shi MJ,Li KL,Xing R,Chen ZH,Chen XD,Wang YF,Liu XF,Liang XY,Sima YH,Xu SQ
J Biomater Sci Polym Ed. 2020 Feb;31(3):376-393.
179. Zhuang Q,Dai F,Zhao X,Shao Y,Guo M,Lv Z,Li C,Zhang W
Microb Pathog. 2020 Feb;139:103900.
180. Lin-Feng Hu,Jing Feng,Xianling Dai,Yan Sun,Mingxin Xiong,Lili Lai,Shaoyu Zhong,Chao Yi,Geng Chen,Huanhuan Li,Qiufeng Yang,Qin Kuang,Tingting Long,Jianxia Zhan,Tingting Tang,Chenxu Ge,Jun Tan,Minxuan Xu
J Nutr Biochem. 2020 Mar;77:108253.;doi: 10.1016/j.jnutbio.2019.108253.
181. Qian T,Liu C,Ding Y,Guo C,Cai R,Wang X,Wang R,Zhang K,Zhou L,Deng Y,Wu C,Sun Y
Oncogene. 2020 Mar;39(10):2069-2087. (IF 7.971)
182. Huang K,Yu W,Li S,Guan X,Liu J,Song H,Liu D,Duan R
Food Res Int. 2020 Mar;129:108816. (IF 4.972)
183. Chen X,Xu J,Suo F,Yu C,Zhang D,Chen J,Wu Q,Jing S,Li L,Huang W
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2020 Mar 15;229:117949.
184. Gang Li,Longfeng Sun,Zhongyi Mu,Shibo Liu,Hongchen Qu,Qingpeng Xie,Bin Hu
Biochem Cell Biol. 2020 Apr;98(2):227-237.;doi: 10.1139/bcb-2019-0137.
185. Li Z,Jiang T,Lu Q,Xu K,He J,Xie L,Chen Z,Zheng Z,Ye L,Xu K,Zhang H,Hu A
Cell Mol Neurobiol. 2020 May;40(4):587-602. (IF 3.606)
购物车
会员
顶部